הצעת חוק: לקבוע חובת רישום ופרסום של הפרוטוקולים של וועדת השרים לעיניי חקיקה, ולפרסם את אופן הצבעת השרים

הצעת חוק הממשלה (תיקון – ועדת שרים לענייני חקיקה), התשע"ג–2013

החוק מבקש לקבוע חובת רישום פרוטוקול בדיונים, על מנת להנהיג שקיפות בכל הנוגע לדיוני הוועדה. כמו כן, יש לפרסם את אופן ההצבעה של כל אחד מחברי הוועדה בצורה נגישה שתאפשר לציבור לדעת כיצד הצביע כל שר. עוד מוצע כי יוזם החוק יוכל להשתתף בדיונים כדי שיוכל להסביר את הצעת החוק ולנסות לשכנע את ועדת השרים לפני ההצבעה. 

הצעת חוק הממשלה (תיקון – ועדת שרים לענייני חקיקה), התשע"ג–2013

הוספת סעיף 7א:
1.    בחוק הממשלה, התשס"א–2001 , אחרי סעיף 7 יבוא:
       "ועדת שרים
לענייני חקיקה:
7א.    על ועדת שרים לענייני חקיקה שמונתה לפי סעיף 31(ה) לחוק-יסוד: הממשלה , יחולו הוראות אלה:
                        (1)    בדיוני הוועדה יירשם פרוטוקול, אשר יועמד לעיון הציבור;
                        (2) הצבעות השרים החברים בוועדה יפורסמו באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה, כך שיתאפשר לציבור לצפות באופן ההצבעה של כל שר, בדומה לאופן פרסום תוצאות ההצבעה של חברי הכנסת בדיונים במליאה;
                        (3) נדונה בוועדה הצעת חוק מטעם חבר הכנסת, תינתן לחבר הכנסת האפשרות להופיע בפני הוועדה ולנמק את הצעת החוק."

דברי הסבר
ועדת שרים לחקיקה היא הגוף הקובע מטעם הממשלה את עמדת הקואליציה בהצבעות על הצעות חוק פרטיות. מתוקף תפקיד זה, הפכה הוועדה למקום הקובע את גורלה של כל הצעת חוק פרטית, ובשל חשיבותה הרת הגורל, היא נחשבת פעמים רבות למקום שבו נקברים חוקים בדמוקרטיה הישראלית.
ואולם, הליך קבלת ההחלטות של הוועדה נעשה במחשכים, הרחק מעיני הציבור, שאין ביכולתו לדעת כיצד השרים, שבמרבית המקרים הם גם נבחריו, הצביעו ואילו עמדות הם קיבלו. מדובר בפגיעה קשה בשקיפות ההליך הדמוקרטי, המאפשרת לשרים החברים בוועדה להתנער מאחורי הקלעים מהבטחותיהם לציבור, מבלי שלאיש תהיה יכולת לדעת זאת ובאופן שיפעיל משמעת קואליציונית שיחייב את חברי הממשלה כולה.
לפיכך, יש לקבוע חובת רישום פרוטוקול בדיונים, על מנת להנהיג שקיפות בכל הנוגע לדיוני הוועדה. כמו כן, יש לפרסם את אופן ההצבעה של כל אחד מחברי הוועדה בצורה נגישה שתאפשר לציבור לדעת כיצד הצביע כל שר. עוד מוצע כי יוזם החוק יוכל להשתתף בדיונים כדי שיוכל להסביר את הצעת החוק ולנסות לשכנע את ועדת השרים לפני ההצבעה.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה עשרה על ידי חבר הכנסת דוד אזולאי (פ/1184/19) ועל ידי חבר הכנסת סעיד נפאע (פ/3076/18) ועל ידי חברי הכנסת רוברט טיבייב ורונית תירוש (פ/3030/18) ועל ידי חברת הכנסת רונית תירוש (פ/428/18) ועל ידי חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת (פ/445/18) ועל ידי חברת הכנסת ליה שמטוב (פ/176/18) ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת דוד אזולאי (פ/975/19) ועל ידי חברת הכנסת אורית סטרוק וקבוצת חברי הכנסת (פ/946/19).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באב התשע"ג – 31.7.13