הצעת חוק: לקבוע את שעות הפעלתה של מעלית השבת

הצעת חוק המקרקעין (תיקון – זמני הפעלת מעלית שבת), התשע"ד–2013

הצעת החוק עוסקת בהסדרתה של פעולת מעלית השבת ומבקשת לקבוע את שעות הפעלתה.

הצעת חוק המקרקעין (תיקון – זמני הפעלת מעלית שבת), התשע"ד–2013

תיקון סעיף 59ז:
1.  בחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 59ז –
     (1) במקום סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יבוא:
           "(ב) מעלית השבת תפעל ביום שישי מכניסת השבת למשך שלוש שעות ובשבת משעה שבע בבוקר ועד שתים עשרה בצהריים ובמשך שלוש השעות שלפני צאת השבת.
            (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאים רוב בעלי הדירות בבית המשותף להחליט על הפעלת מעלית שבת מעבר לשעות האמורות בסעיף קטן (ב), בהתחשב בכלל המשתמשים במעלית ובצורכיהם.";
    (2) סעיף קטן (ג1) – בטל.

דברי הסבר
חוק המקרקעין, התשכ"ט–1969 מסדיר, בין השאר, את זכויות הדיירים בבתים משותפים, תוקן בשנת 2001 כך שנוסף בו סעיף 59ז הקובע כי בבית משותף שבו דירות המשמשות למגורים, כולן או חלקן, ושבו מותקנת יותר ממעלית אחת ובאחת המעליות הותקן מנגנון פיקוד שבת, רשאי כל בעל דירה לדרוש כי המעלית שבה הותקן המנגנון תופעל כמעלית שבת.
הרעיון שעמד מאחורי התיקון היה ליצור תשתית משפטית נאותה שתאפשר את מגוריהם המשותפים של דיירים חילוניים לצד דיירים דתיים בבתים משותפים בדרך שבה יוכלו כולם ליהנות מהרכוש המשותף שבבניין ללא מריבות מיותרות ובלי שאוכלוסייה המבקשת לעשות שימוש במעלית השבת תופלה לרעה ותיחסם בפניה האפשרות להתגורר באזורים מסוימים.
בשנת 2011 תוקן החוק כך שנקבע בו כי בבית משותף שמותקנת בו מעלית אחת או יותר ולא הותקן באחת המעליות מנגנון פיקוד שבת, רשאים רוב בעלי הדירות להחליט על התקנת מנגנון פיקוד שבת, וכן על הפעלת המעלית או אחת המעליות, לפי העניין, כמעלית שבת.
הצעת החוק הנוכחית מבקשת למלא חסר משמעותי שקיים בהסדרתה של פעולת מעלית השבת ולקבוע את שעות הפעלתה. סעיף 59ז(ב) לחוק המסמיך את שר המשפטים לקבוע את מועדי הפעלת מעלית השבת נותר מיותם ומעולם לא נעשה בו שימוש, כך שתחום זה עדיין פרוץ לחלוטין, מה שהופך את החוק לאות מתה בבתים משותפים רבים.
הדבר גורם לא פעם לכיפופי ידיים וכוחנות בין קבוצות אוכלוסייה שונות בבתים משותפים. לעיתים אי-הסדרת שעות הפעלת המעלית אף דוחה דיירים דתיים מלהתגורר בבניינים גבוהים, בהם יש להם זכות מלאה לדרוש כי מעלית אחת מבין שתיים תפעל כמעלית שבת, אך בפועל זו אינה פועלת בשעות סבירות שבהן ניתן לעשות בה שימוש. לא פעם הדבר נעשה במטרה להדיר אוכלוסייה זו מלהתגורר בבניין.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' בטבת התשע"ד – 9.12.13