הצעת חוק: לצרף לאספה הבוחרת של מועצת הרבנות הראשית נציגים מיהודה ושומרון

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – בחירת נציגים מהאזור), התשע"ג–2013

מוצע לקבוע בחוק כי במניין היישובים המיוצגים באסיפה הבוחרת ייכללו גם נציגי יישובים מיהודה והשומרון, כאשר מפתח הייצוג של יישובי יהודה והשומרון בהתאם לגודל האוכלוסייה – יהא זהה למפתח הקבוע בחוק ליישובים בישראל. 

תיקון סעיף 1:
1. בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, לפני ההגדרה "המועצה" יבוא:
""האזור" – כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז–2007 ;".
תיקון סעיף 10:
2. בסעיף 10 לחוק העיקרי, אחרי "לעניין סעיפים 7 ו-8" יבוא ""רב עיר", "רב אזורי", "רב יישוב", "רב שכונה", "ראש עיר", "ראש מועצה מקומית", "ראש מועצה אזורית", "ראש מועצה דתית" – לרבות מי שממלא תפקיד זה על פי כל דין באזור;".

דברי הסבר
האסיפה הבוחרת של מועצת הרבנות הראשית לישראל מורכבת מרבנים ונציגי ציבור מהערים הגדולות, מהמועצות האזוריות והמקומיות הגדולות ומהיישובים הגדולים. כמו כן חברים בה גם ראשי המועצות הדתיות של הערים הגדולות ושל המועצות המקומיות הגדולות.
מוצע לקבוע בחוק כי במניין היישובים המיוצגים באסיפה הבוחרת ייכללו גם נציגי יישובים מיהודה והשומרון, כאשר מפתח הייצוג של יישובי יהודה והשומרון בהתאם לגודל האוכלוסייה – יהא זהה למפתח הקבוע בחוק ליישובים בישראל.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אורי אורבך וקבוצת חברי הכנסת (פ/1764/18).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשע"ג – 13.3.13