הצעת חוק: לפטור תלמידות במדרשה התורנית לבנות ותלמידים בישיבה גבוהה ציונית מתשלום דמי ביטוח לאומי בתקופת לימודיהם/ן

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – פטור מדמי ביטוח לתלמידת מדרשה תורנית לבנות ולתלמיד ישיבה גבוהה ציונית), התשע"ד–2014

הצעה זו מבקשת לפטור תלמידה במדרשה תורנית לבנות ותלמיד שלומד בישיבה גבוהה ציונית (על פי רשימה שקבע שר הביטחון), מתשלום דמי הביטוח הלאומי במשך תקופת לימודיהם, ובלבד שהחלו לשרת בשרות סדיר או בשרות לאומי בהתנדבות לפני שמלאו להם 21 שנים.

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – פטור מדמי ביטוח לתלמידת מדרשה תורנית לבנות ולתלמיד ישיבה גבוהה ציונית), התשע"ד–2014

תיקון סעיף 351 –
1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 , בסעיף 351(יא)(2א) –
        (1)    אחרי "במוסד חינוכי על יסודי" יבוא "תלמידה במדרשה תורנית לבנות, תלמיד בישיבה גבוהה ציונית";
        (2)    אחרי ההגדרה "הכשרה מקצועית" יבוא:
            ""מדרשה תורנית לבנות" – מוסד חינוך תורני לבנות שמתקיימים בו לימודים על-תיכוניים;
            "ישיבה גבוהה ציונית" – ישיבה גבוהה ציונית שמתקיימים בה לימודים על-תיכוניים, על פי רשימה שקבע שר הביטחון."

דברי הסבר
על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – החוק), כל תושב ישראל נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי החל מגיל 18.
בהתאם להוראות סעיף 351(יא)(2א) לחוק, זכאי תלמיד במוסד חינוכי על יסודי, מי שמצוי בהכשרה מקצועית, חניך במכינה קדם צבאית ומתנדב בשנת שירות, לפטור מתשלום דמי ביטוח החל מגיל 18 ועד גיל 21, בעד התקופה בה הוא תלמיד, חניך או מתנדב לפי העניין, והכל בתנאי שהחל לשרת בשירות סדיר או בשרות לאומי בהתנדבות לפני שמלאו לו 21 שנים.
בנוסף, מכוח סעיף 351(יא)(2ב) לחוק, זכאי כל מבוטח לפטור מתשלום דמי הביטוח לתקופה של עד 12 חודשים ובתנאי שהחל לשרת בשירות סדיר או בשרות לאומי בהתנדבות לפני שמלאו לו 21 שנים.
לאור האמור, תלמידות אשר לומדות במדרשות תורניות לבנות לאחר סיום לימודיהן העל-תיכוניים, זכאיות לפטור מתשלום דמי הביטוח למשך 12 חודשים מסיום לימודיהן העל תיכוניים בהתאם לסעיף 351(יא)(2ב) לחוק, קרי עד לחודש יוני של אותה שנה, אולם, אותן נשים מתחילות לשרת בשרות הלאומי החל מהחודשים ספטמבר-אוקטובר או לשרת בשרות סדיר אף מאוחר מכך, וזאת בשל מועדי הגיוס השונים וצורכי הצבא, ובתקופה זו ממשיכות חלקן את לימודיהן במדרשה.
הצעה זו מבקשת לפטור תלמידה במדרשה תורנית לבנות ותלמיד שלומד בישיבה גבוהה ציונית (על פי רשימה שקבע שר הביטחון), מתשלום דמי הביטוח הלאומי במשך תקופת לימודיהם, ובלבד שהחלו לשרת בשרות סדיר או בשרות לאומי בהתנדבות לפני שמלאו להם 21 שנים.
הצעת החוק נוסחה בסיוע "אמונה – תנועת האישה הדתית לאומית".

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ג' באדר א' התשע"ד – 3.2.14

שינוי גודל גופנים