הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון – ערב השנה האזרחית החדשה), התשע"ו–2015

על פי מציעי החוק ראוי שחגיגות ערב השנה האזרחית החדשה יתווספו לרשימת המועדים שהתקנות וחוקי העזר לגבי הפעלת רעש באמצעות מכשיר קול אינם חלים עליהם כמו יום העצמאות, ליל פורים וליל יום ירושלים, וכך ניתן יהיה לחגוג מועד זה ללא ההגבלות.

מספר פנימי: 571907
הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתיואל רזבוזוב
                                                יאיר לפיד
                                                טלי פלוסקוב
                                                סופה לנדבר
                                                קסניה סבטלובה
                                                עפר שלח
              
______________________________________________                                         
                                             פ/2314/20
הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון – ערב השנה האזרחית החדשה), התשע"ו–2015
 
הוספת סעיף 7א
1.
בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א–1961[1], אחרי סעיף 7 יבוא:
 
 
"החרגת כללי ביצוע
7א.
תקנות לפי סעיף 5 או 7 וחוקי עזר לפי סעיף 6, באשר להפעלת רעש באמצעות מכשיר קול, לא יחולו על פעולה המבוצעת אגב חגיגה או שמחה בערב השנה האזרחית החדשה, בלילה שבין ה-31 לדצמבר ל-1 בינואר."
דברי הסבר
בכל העולם, וגם במדינת ישראל חוגגים, מדי שנה, בלילה שבין ה-31 לדצמבר ל-1 בינואר את ערב השנה האזרחית החדשה. עבור ציבור העולים ממדינות ברית המועצות לשעבר, מדובר בחג האזרחי החשוב ביותר, נטול זהות דתית ופוליטית.
משום ששיאו של המועד הוא בחצות הלילה עם כניסת השנה האזרחית החדשה, החגיגות נמשכות עד לשעות הלילה המאוחרות. על כן, מן הראוי שחג זה יתווסף לרשימת המועדים שהתקנות וחוקי העזר לגבי הפעלת רעש באמצעות מכשיר קול אינם חלים עליהם כמו יום העצמאות, ליל פורים וליל יום ירושלים, וכך ניתן יהיה לחגוג מועד זה ללא ההגבלות הקבועות בדברי חקיקה כאמור.
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשע"ו – 7.12.15
 
[1] ס"ח התשכ"א, עמ' 58.

שינוי גודל גופנים