הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון – מניעת רעש ממערכת כריזה בבית תפילה), התשע"ז–2016

בתאריך ה-19.12.2016 הניחו חברי הכנסת דוד ביטן (הליכוד) ומוטי יוגב (הבית היהודי) את
הצעת החוק למניעת מפגעים (תיקון – מניעת רעש ממערכת כריזה בבית תפילה), התשע"ז–2016 המבקשת להגביל את עוצמת הרעש ממערכת כריזה בבתי תפילה, אשר זכתה לכינוי "חוק המואזין".

הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתמרדכי יוגב
                                                דוד ביטן
              
______________________________________________                                         
                                             פ/3590/20
 
הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון – מניעת רעש ממערכת כריזה בבית תפילה), התשע"ז–2016
 
הוספת סעיף 2א
1.
בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א–1961[1] (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 2 יבוא:
 
 
"מניעת רעש ממערכת כריזה בבית תפילה
2א.
(א)      לא יפעיל אדם מערכת כריזה בבית תפילה המצוי באזור מגורים, בין השעות 23.00 ל-7.00 למחרת; השר, בהסכמת שר הפנים, רשאי לקבוע בצו, מקרים בהם יותר השימוש במערכת הכריזה בשעות כאמור; לעניין זה, "בית תפילה" – בית כנסת, כנסייה או מסגד וכל מקום מקורה אחר המשמש דרך קבע לתפילה או לפולחן דתי.
 
 
 
 
 
 
(ב)       בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), לא יפעיל אדם מערכת כריזה בבית תפילה המצוי באזור מגורים, בניגוד להוראות סעיף 2 ולהוראות שנקבעו לפי סעיפים 5, 6 ו-7."
תיקון סעיף 11
2.
בסעיף 11 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
 
 
"(א1)  העובר על הוראות סעיף 2א, דינו – קנס 10,000 שקלים חדשים; הורשע אדם בעבירה לפי סעיף קטן זה, לא יפחת עונשו ממחצית הקנס כאמור."
 

 
דברי הסבר
מאות אלפי אזרחים בישראל, באזורי הגליל, הנגב, ירושלים ובמקומות נוספים במרכז הארץ, סובלים באופן שגרתי ויומיומי מרעש שנגרם ממערכות כריזה בבתי תפילה, שמטריד את מנוחתם מספר פעמים ביום, לרבות בשעות הבוקר המוקדמות והלילה.
החוק המוצע מביא תפיסת עולם לפיה חופש הדת לא צריך לפגוע בשנתם ובאיכות חייהם של אזרחים ומציע כי בבתי תפילה יוגבל השימוש במערכות כריזה בשעות הלילה. מוצע גם כי ביתר שעות היום, לא תופעל מערכת כריזה בבית תפילה אם היא חורגת מהוראות סעיף 2 לחוק הנוגעות לרעש בלתי סביר וכן מהוראות שנקבעו לפי סעיפים 5, 6 ו-7 לחוק. העובר על הוראות כאמור, דינו קנס – 10,000 שקלים חדשים שלא יפחת ממחצית הקנס כאמור.
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ט בכסלו התשע"ז – 19.12.16
 
 
 
[1] ס"ח התשכ"א, עמ' 58.