הצעת חוק: לכלול בסמכות בית המשפט המחוזי את היכולת לכפות גט

גירושין ונישואין של יהודים בישראל נערכים, לפי סעיף 2 בחוק בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג–1953, על פי דין תורה; ההלכה קובעת כי רק הבעל יכול לגרש את אשתו; בית משפט מחוזי יכול לאסור אדם בשל סירוב למתן גט, אך מנוע מלהורות על שחרור האישה מעגינותה. 
מטרת הצעת חוק זו לכלול בסמכותו של בית המשפט המחוזי, לאחר מתן פסק דין סופי לכפיית גט פיטורין על ידי בית דין רבני, ולאחר שהוכח כי הצד המסרב לשחרר את הצד השני מכבלי נישואיו גם במחיר הסנקציה המשפטית של מאסרו, לשחרר את הצד המסורב מברית הנישואין.

הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – כפיית גט), התשע"ה–2015

תיקון סעיף 6    
1.    בחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג–1953 , בסעיף 6, האמור בו יסומן "(א)", ואחריו יבוא:
        "(ב)    היו האיש או האישה 60 ימים במאסר, במצטבר, לפי סעיף קטן (א), רשאי בית משפט מחוזי להכריז כי יראו אותם כאילו ניתן גט פיטורין."
דברי הסבר
גירושין ונישואין של יהודים בישראל נערכים, לפי סעיף 2 בחוק בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג–1953, על פי דין תורה; ההלכה קובעת כי רק הבעל יכול לגרש את אשתו; בית משפט מחוזי יכול לאסור אדם בשל סירוב למתן גט, אך מנוע מלהורות על שחרור האישה מעגינותה.
מטרת הצעת חוק זו לכלול בסמכותו של בית המשפט המחוזי, לאחר מתן פסק דין סופי לכפיית גט פיטורין על ידי בית דין רבני, ולאחר שהוכח כי הצד המסרב לשחרר את הצד השני מכבלי נישואיו גם במחיר הסנקציה המשפטית של מאסרו, לשחרר את הצד המסורב מברית הנישואין.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אופיר פינס-פז (פ/1862/17).
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אופיר פינס-פז (פ/1237/18; הוסרה מסדר היום ביום כ"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010)) ועל ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/2021/18) ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/738/19).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו באייר התשע"ה – 4.5.15