הצעת חוק: לכונן יום עלייה רשמי שמטרתו הגברת המודעות לחשיבות העלייה לישראל

הצעת חוק יום העלייה, התשע"ד–2013

מוצע לכונן יום עלייה הנועד להגביר את המודעות לחשיבות העלייה ולמקם את העלייה כערך מרכזי בקרב תושבי מדינת ישראל, במיוחד בקרב צעירים ונוער בישראל, דרך פעילויות חינוכיות, שידורים, ואירועים ממלכתיים. 

הצעת חוק יום העלייה, התשע"ד–2013

מטרה:
1. מטרתו של חוק זה לציין את יום העלייה על מנת לעודד עלייה לישראל מהתפוצות, להוקיר את קיומה, וכן להגביר את המודעות הציבורית לחשיבות העלייה והיותה ערך מרכזי לקיומה של מדינת ישראל.
ציון יום שנתי ממלכתי:
2. (א) יום העלייה יצוין מדי שנה ביום השלישי בשבוע של פרשת לך-לך.
    (ב) הכנסת תקיים דיון מיוחד לציון יום העלייה במועדו או במועד סמוך לו.
    (ג) בתי הספר יקיימו פעילויות חינוכיות, לרבות טקסים, שעניינן קיום מטרתו של חוק זה; שר החינוך רשאי לקבוע הוראות לעניין פעילויות חינוכיות שייוחדו ליום העלייה.
    (ד) רשות השידור, במסגרת שידוריה לפי חוק רשות השידור, התשכ"ה–1965 , תשדר תכניות מיוחדות לציון יום העלייה.
פעילות בתפוצות:
3. משרד החוץ והסוכנות היהודית לארץ ישראל יערכו לקראת מועד יום העלייה פעילות בקרב קהילות התפוצה.
ביצוע ותקנות:
4. שר העלייה והקליטה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

דברי הסבר

ביסוד מדינת ישראל עומד עיקרון העלייה. מרבית האוכלוסייה הישראלית היא פרי העליות השונות, ומדינת ישראל שואפת להמשך תהליך חשוב זה של קיבוץ גלויות. מודעות הציבור היא מרכיב חיוני ליישום משימה לאומית זו, שכן יש בה כדי לחזק את יכולת המדינה למשוך עלייה, לקלוט עולים, ולשלבם בחברה הישראלית ובמעגל העבודה. כמו כן, הבנת ההיסטוריה של העלייה מהווה אבן יסוד בתודעה הלאומית ובזהות הישראלית.
לפיכך מוצע לכונן יום עלייה הנועד להגביר את המודעות לחשיבות העלייה ולמקם את העלייה כערך מרכזי בקרב תושבי מדינת ישראל, במיוחד בקרב צעירים ונוער בישראל, דרך פעילויות חינוכיות, שידורים, ואירועים ממלכתיים. ביום זה ידונו, יזכירו, ויחגגו בכנסת, במוסדות חינוך וברשות השידור, את העלייה וחשיבותה בעבר ובעתיד, את הגורמים המסייעים לה, וגם כמובן, את התרומה האדירה של העולים עצמם למדינת ישראל.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת יעקב כץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/2504/18) ועל ידי חבר הכנסת רוברט טיבייב וקבוצת חברי הכנסת (פ/2919/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בכסלו התשע"ד – 11.11.13