הצעת חוק: לחייב ועדות ציבוריות לתעד את דיוניהן ולפרסם זאת באינטרנט

הצעת חוק חובת ניהול פרוטוקול בוועדות ציבוריות (תיקוני חקיקה), התשע"ד–2014

מוצע לקבוע כי ועדה ציבורית תחויב לתעד את דיוניה על ידי תיעוד בכתב, בצילום או בקול. בנוסף מוצע, כהשלמה, כי ועדה ציבורית המחויבת בתיעוד כאמור, תפרסם באתר האינטרנט שלה פרוטוקולים של דיוניה באופן מלא, הכולל, בין היתר, את שמות הדוברים ודבריהם, ותעמידם לעיון הציבור.