הצעת חוק: לחייב את בתי הדין הדתיים לתרגם את מסמכיהם לערבית ועברית לפי בקשת בעל הדין

הצעת חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון) (תיקון – קבלת מסמכים בשפה רשמית), התשע"ג–2013

עברית וערבית הן שפות רשמיות במדינת ישראל. בתי המשפט ובתי הדין הדתיים בישראל כחלק ממוסדות המדינה הרשמיים מנהלים ישיבות ודיונים וכן מקבלים לידיהם מסמכים בשפות אלו. כיום מסמכים רשמיים הניתנים מטעם בית הדין ניתנים לבעלי הדין בשפה הרשמית בה נכתבו, ואין חובה קבועה בחוק לתרגם את המסמכים לעברית או לעברית.
יודגש כי המדובר במסמכים הניתנים על ידי בית הדין לבעלי הדין ולא למסמכים הנמסרים לבית הדין מטעם בעלי הדין. מדובר במקרים ספורים בהם מתבקש בית הדין ליתן עותק מתורגם לשפה העברית או הערבית ואשר על כן הצעה זו אינה תקציבית.

תיקון סעיף 1ב:
1. בחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט"ז–1956 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1ב, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג1) עותק של פרוטוקול כאמור בסעיף קטן (ג) יינתן לבקשת בעל דין בעברית ובערבית."
הוספת סעיף 1ג:
2. אחרי סעיף 1ב לחוק העיקרי יבוא:
"קבלת מסמכים בשפה רשמית:
1ג. מסמכים והחלטות הניתנים על ידי בית הדין לבעלי הדין, יינתנו לבקשת בעל דין בעברית ובערבית."

דברי הסבר
עברית וערבית הן שפות רשמיות במדינת ישראל. בתי המשפט ובתי הדין הדתיים בישראל כחלק ממוסדות המדינה הרשמיים מנהלים ישיבות ודיונים וכן מקבלים לידיהם מסמכים בשפות אלו. כיום מסמכים רשמיים הניתנים מטעם בית הדין ניתנים לבעלי הדין בשפה הרשמית בה נכתבו, ואין חובה קבועה בחוק לתרגם את המסמכים לעברית או לעברית.
במצב דברים זה, נפגעת זכותו של בעל דין לייצוג על ידי עורך דין על פי סעיף 22 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961, שכן עלול להיווצר מצב בו בעל דין ועורך דינו אינם דוברים בשפה בה מתנהלים הדיונים. לחילופין מקום שבוחר בעל דין להיות מיוצג על ידי עורך דין אשר אינו שולט בשפה בה מתנהלים הדיונים, מוטלת עליו מעמסת תרגום המסמכים לשפה הרשמית האחרת.
יודגש כי המדובר במסמכים הניתנים על ידי בית הדין לבעלי הדין ולא למסמכים הנמסרים לבית הדין מטעם בעלי הדין. מדובר במקרים ספורים בהם מתבקש בית הדין ליתן עותק מתורגם לשפה העברית או הערבית ואשר על כן הצעה זו אינה תקציבית.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת ליה שמטוב וקבוצת חברי הכנסת (פ/3025/18).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשע"ג – 13.3.13