הצעת חוק לחיזוק הקשר בין יהודי התפוצות למדינת ישראל – התשפ"ב–2022

ביום א', 15 במאי 2022 י"ד באייר תשפ"ב, תעלה בפני וועדת שרים לענייני חקיקה הצעת חוק לחיזוק הקשר בין יהודי התפוצות למדינת ישראל, ביוזמתו של ח"כ יום טוב כלפון (ימינה).

מטרת הצעת חוק זו לחזק את הקשר בין מדינת ישראל ליהודי התפוצות באמצעות מתן אשרת כניסה לישראל. אשרה זו תיקרא "אשרת יהודי תפוצות", והיא תעניק הכרה ליהודי התפוצות ותקבע את זכותם להיכנס לישראל בכל עת.  

כיום לצורך הכניסה לישראל והשהייה במדינה, על המבקש להיכנס לקבל אשרה. ישנן מספר סוגי אשרות הניתנות למי שמבקש להיכנס לישראל שעל סמך תנאיהן מקבל האשרה זכאי לשהות במדינה. ליהודי התפוצות וזכאי השבות המבקשים לבקר ולשהות בישראל ללא כוונת השתקעות ועלייה לא קיימת כיום אשרה ייעודית. היעדר אשרה כזו הורגש היטב עם התפשטות נגיף הקורונה ואיסור הכניסה לישראל למי שאינו אזרח ישראלי. לרבים מיהודי התפוצות זיקה חזקה לישראל, הכוללת נסיעות תכופות אל המדינה, לחלקם ילדים המשרתים בצה"ל כחיילים בודדים או משפחה ונכסים. סגירת הגבולות גם עבורם יצרה אצל חלקם תחושת ניכור שכן לראשונה, מאז קום המדינה ועל אף היותם זכאי שבות – שערי הכניסה לישראל נסגרו גם בפניהם.  

כדי להשיב אצל יהודי התפוצות את תחושת השייכות וכדי למנוע בעתיד מקרים בהם תיאסר כניסתם לישראל, בכל נסיבה שהיא, מוצע לקבוע כי זכאי שבות שאינו אזרח ישראל יהיה זכאי לקבל אשרת יהודי תפוצות שתאפשר כניסה לישראל בכל עת, ויחולו לגביו הוראות סעיף 3ב(ד) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952 הקובעות שהוא יהיה רשאי לשהות בישראל לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים. בעל אשרת יהודי התפוצות יהיה זכאי כאמור להיכנס לישראל למעט בנסיבות המפורטות בהצעה, שמטרתן למנוע פגיעה בישראל או באזרחיה. 

בעל זכאות לאשרה יקבל תעודה אשרת יהודי תפוצות שתהווה ראיה לכך שמדינת ישראל מכירה במעמדו ובזכותו של המחזיק לבקר בישראל. משרד הפנים יהיה אחראי על הנפקת התעודה, והמשרד יהיה רשאי להיעזר בסוכנות היהודית בהתאם למעמדה לפי חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל. תעודת אשרת יהודי תפוצות תכלול את פרטיו האישיים של מקבל התעודה, שמות הוריו ושמות ילדיו, תמונה שלו, מספר דרכון זר וסמל מדינת ישראל. 

Image_00236_220511_162750-74-76