הצעת חוק: להרחיב את סמכויות הוועדה הממלכתית לשמיטה

הצעת חוק ועדת שמיטה ממלכתית (תיקון – סמכויות הוועדה, הרכב הוועדה וסדרי עבודתה), התשע"ד–2014

מוצע להרחיב את סמכויות הוועדה ממלכתית לשמיטה ולשנות את הרכבה, כך שייווצר איזון נכון בין ערכיה השונים של שנת השמיטה ויינתן מקום וביטוי לערכים החינוכיים, החברתיים-כלכליים והסביבתיים של שנה זו.

הצעת חוק ועדת שמיטה ממלכתית (תיקון – סמכויות הוועדה, הרכב הוועדה וסדרי עבודתה), התשע"ד–2014

תיקון סעיף 1 –
1. בחוק ועדת שמיטה ממלכתית, התשס"ח–2008 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בסופו יבוא "לרבות בהיבטים החינוכיים, החברתיים, הכלכליים והסביבתיים הקשורים בשנת השמיטה".
תיקון סעיף 2 –
2. בסעיף 2 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
        "(ד)    הוועדה תיזום פעילויות ותכניות ותקדם את יישומן במסגרת היערכות לקראת שנות השמיטה, בתחומים אלה:
            (1)    פעילויות בתחום החינוך, בשיתוף עם משרד החינוך;
            (2)    פעילויות בתחום הסביבתי-אקולוגי, בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה;
            (3)    פעילויות בתחום החברתי-כלכלי, בשיתוף עם משרד האוצר ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים."
תיקון סעיף 3  –
3. בסעיף 3 לחוק העיקרי –
        (1)    ברישה, במקום "14" יבוא "17";
        (2)    בפסקה 1, הסיפה החל במילים "יושב ראש הוועדה " – תימחק.
        (3)    בפסקה 4, במקום "שני עובדים" יבוא "עובד";
        (4)    בפסקה 8, במקום "שתבחר מועצת הרבנות הראשית לישראל" יבוא "לפי המלצת השר לשירותי דת";
        (5)    בפסקה 9, במקום "שני נציגים" יבוא "נציג";
        (6)    אחרי פסקה 9 יבוא:
            "(10)    עובד משרד החינוך, לפי המלצת שר החינוך;
            (11)    עובד משרד הרווחה והשירותים החברתיים, לפי המלצת שר הרווחה והשירותים החברתיים;
            (12)    עובד המשרד להגנת הסביבה, לפי המלצת השר להגנת הסביבה;
            (13)    נציג מעולם היצירה והרוח, אשר אינו עובד המדינה או אחד ממוסדותיה;
            (14)    נציג מהארגונים החברתיים, שאינם למטרות רווח, העוסקים בתחום השיקום החברתי;".
הוספת סעיף –
3א    4.    אחרי סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא:
        "יושבי ראש הוועדה    3א.    יושב ראש הוועדה יהיה הרב הראשי המכהן כנשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל באותה העת ויושב ראש נוסף אשר ייבחר מבין חברי הוועדה על ידי השר, בהתייעצות עם שר החינוך, שר האוצר, שר הרווחה והשירותים החברתיים והשר להגנת הסביבה."
תיקון סעיף 8 –
5. בסעיף 8 לחוק העיקרי, במקום "בשנה" יבוא "בחצי שנה".

דברי הסבר
שנת השמיטה היא רעיון יהודי המופיע לראשונה במקרא, החלה על פי הלוח העברי מידי שבע שנים. מצוות השמיטה באה לידי ביטוי במספר רבדים מרכזיים: הרובד החינוכי – מצוות הקהל ולמידה משותפת של הקהילות השונות, הרובד החברתי-כלכלי – שמיטת חובות למשפחות שנקלעו למצוקה והרובד החקלאי-סביבתי – השבתת המלאכה בשדות והפקרת הפירות לכל, ומתן מנוחה לאדמה ולמשאבי הטבע לצורך חידושם ושמירתם.
בשנת 2008 נחקק חוק ועדת שמיטה ממלכתית, התשס"ח–2008, במטרה להקים ועדת שמיטה ממלכתית אשר תסייע לממשלה בהיערכות מדינת ישראל לקראת כל שנת שמיטה. עם זאת, מלשון החוק עולה בבירור כי סמכויות הוועדה מצומצמות ומתמקדות אך ורק בהיבט ההלכתי-חקלאי של שנת השמיטה. מסקנה זו מתקבלת הן מנוסח הסעיף העוסק בסמכויות הוועדה והן מהסעיף שקובע את הרכבה.
כאמור, בשנת השמיטה טמונים ערכים חברתיים וסביבתיים חשובים ביותר, ובעלי רלוונטיות לתושבי ישראל כולם. התמקדות בהיבט ההלכתי-חקלאי בלבד מחטיאה את מהותה הרחבה של שנת השמיטה ואת ההזדמנות למנפה לעשייה חברתית רחבה, בתחומים שצוינו לעיל. לאור האמור, ועל מנת לדאוג כי התכנים בהם תעסוק הוועדה והמלצותיה יותאמו לכל הערכים הטמונים בשנת השמיטה, ולכל אזרחי ישראל, מוצע להרחיב את סמכויות הוועדה ולשנות את הרכבה, כך שייווצר איזון נכון בין ערכיה השונים של שנת השמיטה ויינתן מקום וביטוי לערכים החינוכיים, החברתיים-כלכליים והסביבתיים של שנה זו.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' באדר א' התשע"ד – 10.2.14