הצעת חוק: להרחיב את ההגדרה של חוק העונשין כך שיאסור גילויי גזענות מחמת זרות או בשל השתייכות דתית

הצעת חוק העונשין (תיקון – הגדרת גזענות), התשע"ד–2013

הצעת החוק מבקשת להרחיב את ההגדרה של חוק העונשין כך שהחוק יכלול גילויי גזענות מחמת השתייכות לדת או לקבוצה דתית או היותו של אדם זר.

הצעת חוק העונשין (תיקון – הגדרת גזענות), התשע"ד–2013

תיקון סעיף 144א:
1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977 , בסעיף 144א, במקום ההגדרה "גזענות" יבוא:
""גזענות" – רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות, אלימות או גרימת מדנים כלפי אדם, ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכול בשל צבע, מוצא, דת או קבוצה דתית, השתייכות לקבוצה לאומית-אתנית, או היותו של אדם זר בישראל, לרבות היותו עובד זר, פליט או מבקש מקלט."

דברי הסבר
בשנים האחרונות אנו עדים לגידול מדאיג בגילויי הגזענות וההסתה לגזענות בחברה הישראלית. הסתה נגד קבוצות על פי מוצא, השתייכות דתית ולאום הפכה לגיטימית והיא מקבלת במה נרחבת בתקשורת. התבטאויות מסיתות ומבזות הגורמות לעוינות, נפוצות בציבור הרחב, במשרדי ממשלה ואף בקרב מנהיגי ציבור. גידול זה קשור בטבורו לגיוון בפניה של החברה הישראלית ולהחרפת המתחים בין קהילות, מגזרים וקבוצות אוכלוסין. קיימות יותר ויותר התבטאויות קשות המסיתות נגד קבוצות אלה וחבריהן, משפילות ומבזות אותם. לאחרונה הגיעו גילויי הגזענות לכדי פגיעה של ממש בשלומם ובביטחונם של אזרחים ובני אדם המתגוררים בישראל, בשל השתייכותם לקבוצות שונות באוכלוסייה. 
חוק העונשין, בניסוחו הנוכחי, אינו אוסר על התבטאויות אלה. לפי החוק הקיים, גילויי הסתה נגד קבוצות דתיות וזרים אינם נופלים בגדר הגדרת הגזענות ונפגעים רבים נמצאים ללא הגנה חוקית. לכן מבקשת הצעת החוק להרחיב את ההגדרה באופן אשר יכלול גילויי גזענות מחמת השתייכות לדת או לקבוצה דתית או היותו של אדם זר.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' בטבת התשע"ד – 23.12.13