הצעת חוק: להקל על ייבוא בשר, לשם הוזלת מחירו, באמצעות הכרה בהכשרים נוספים

הצעת חוק בשר ומוצריו (תיקון – הקלות על ייבוא בשר קפוא ובשר תעשייתי), התשע"ד–2014

הצעת חוק זו מטרתה להביא להוזלה משמעותית של מחירי הבשר הקפוא והבשר התעשייתי בישראל.
מוצע להסיר את המגבלות על ייבוא בשר קפוא שקיבל את ההכשר ההלכתי בידי גופי הכשרות של רבני הערים והקהילות האורתודוקסיות בחוץ לארץ, ובכך להשוות את מעמדו של הבשר הקפוא המיובא למוצרי מזון אחרים המיובאים מחוץ לארץ תחת הכשר זה.
כמו כן, כחלק מן המאמץ להפחית את מחירי הבשר מוצע לפטור ייבוא של בשר תעשייתי מתחולת הוראות חוק בשר ומוצריו, התשנ"ד–1994 (להלן – החוק), ובכך להסיר את המגבלות הקיימות על יייבוא בשר המיועד לשימושים תעשייתיים, דהיינו, בשר מעובד המשמש את התעשייה לייצור מעדני בשר כגון נקניקיות והמבורגרים.
בנוסף, מוצע לפטור ייבוא של בשר חלאל בהתאם לדין המוסלמי מהדרישה לתעודת הכשר לפי סעיף 2 לחוק, וזאת לאור חילוקי הדעות והתמורות שחלו בקרב פוסקי הלכה מוסלמיים שונים, שאינם מכירים עוד בשחיטה היהודית כבשר חלאל.

הצעת חוק בשר ומוצריו (תיקון – הקלות על ייבוא בשר קפוא ובשר תעשייתי), התשע"ד–2014

תיקון סעיף 1 –
1.    בחוק בשר ומוצריו, התשנ"ד–1994 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "תעודת הכשר", בסופה יבוא "או תעודת הכשר לבשר שניתנה על ידי בתי דין דתיים, גופי כשרות, רבני ערים או רבני קהילות הפועלים מחוץ לישראל ומעניקים במדינתם הכשר לבשר על פי הלכות הזרם היהודי האורתודוקסי".
הוספת סעיפים 2א ו-2ב –
2.    אחרי סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא:
        "סייג לתחולה    2א.    הוראות חוק זה לא יחולו על ייבוא של בשר מעובד המיועד לשימוש תעשייתי.
        בשר חלאל    2ב.    הוראות סעיף 2 לא יחולו על ייבוא של בשר חלאל; בסעיף זה, "בשר חלאל" – בשר שהוכשר על פי הדין הדתי המוסלמי בחוץ לארץ, באישור מוסד מוסלמי מוכר."

דברי הסבר
הצעת חוק זו מטרתה להביא להוזלה משמעותית של מחירי הבשר הקפוא והבשר התעשייתי בישראל.
תעשיית הבשר בישראל סובלת ממחסור, הן מבחינה כמותית והן מבחינת איכות המוצרים. הסרת ההגבלות על ייבוא בשר קפוא באמצעות הכרה בהכשר שנותנים גם רבנים, בתי דין דתיים או גופי כשרות בחו"ל, תקל על ייבוא בשר קפוא לישראל ותביא לפתיחת השוק לתחרות ולהורדה משמעותית של מחירי הבשר הקפוא.
לכן מוצע להסיר את המגבלות על ייבוא בשר קפוא שקיבל את ההכשר ההלכתי בידי גופי הכשרות של רבני הערים והקהילות האורתודוקסיות בחוץ לארץ, ובכך להשוות את מעמדו של הבשר הקפוא המיובא למוצרי מזון אחרים המיובאים מחוץ לארץ תחת הכשר זה.
יצוין בהקשר זה כי גופי כשרות ורבנים הנותנים הכשרים בחו"ל רשאים לעשות זאת אך ורק אם המוצרים שהם מכשירים הם באותה רמת כשרות שעליה מקפיד הרב המכשיר בקהילתו שלו, דהיינו, סטנדרט אחיד. כלומר, אין כל סיבה שבשר אשר מקורו בשחיטה כשרה, בפיקוח רב אורתודוקסי, אשר משמש למאכל בקרב קהילות יהודיות בחו"ל, לא יהיה זמין גם עבור ציבור הצרכנים בישראל.
יתרה מזאת, תעשיית הבשר בישראל ניזונה מכמות לא מבוטלת של בשר מוברח, אשר מגיע לתוך ישראל, כמעט באין מפריע, משטחי הרשות הפלסטינית. הסרת המגבלות על ייבוא בשר קפוא מחו"ל, במתכונת המוצעת, תביא להפחתה משמעותית של התופעה ואולי אף להיעלמותה כליל.
מעבר להגברת התחרות, הסרת מגבלת הייבוא כאמור תאפשר ייבוא של בשר איכותי יותר, הקיים רק בחו"ל, בעיקר בארה"ב, ותאפשר לתושבי ישראל ליהנות ממוצרי בשר ברמה הרבה יותר גבוהה מזו המסופקת כיום על ידי התעשייה המקומית.
כמו כן, כחלק מן המאמץ להפחית את מחירי הבשר מוצע לפטור ייבוא של בשר תעשייתי מתחולת הוראות חוק בשר ומוצריו, התשנ"ד–1994 (להלן – החוק), ובכך להסיר את המגבלות הקיימות על יייבוא בשר המיועד לשימושים תעשייתיים, דהיינו, בשר מעובד המשמש את התעשייה לייצור מעדני בשר כגון נקניקיות והמבורגרים.
כמו כן, מוצע לפטור ייבוא של בשר חלאל בהתאם לדין המוסלמי מהדרישה לתעודת הכשר לפי סעיף 2 לחוק, וזאת לאור חילוקי הדעות והתמורות שחלו בקרב פוסקי הלכה מוסלמיים שונים, שאינם מכירים עוד בשחיטה היהודית כבשר חלאל.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בסיוון התשע"ד – 16.6.14