הצעת חוק: להקים ועדה שתסדיר את תחום פעולתם של המוהלים

הצעת חוק המוהלים, התשע"ד–2014

מוצע להקים ועדה משותפת למשרד הבריאות והרבנות הראשית, אשר תסדיר את תחום פעולתם של המוהלים. הוועדה תקבע תנאי סף לקבלת רישיון לעיסוק במילה, תעניק רישיון לעיסוק במילה, תקבע כללים מחייבים לפעולת המוהלים ולהתמחות מוהלים ותוכל לוודא שמוהלים עברו הדרכה רלוונטית גם בהיבטים הרפואיים של הפעולה. הוועדה כאמור תעניק רישיונות למוהלים, שיהיו תנאי לעיסוק בתחום, היא תוכל להטיל סנקציות ואף לשלול את ההסמכה ממוהלים שהתרשלו, וכן תוכל לברר תלונות וחשדות נגד מוהלים.

הצעת חוק המוהלים, התשע"ד–2014

מטרה –
1. מטרתו של חוק זה להסדיר את פעילותם של המוהלים.
הגדרות –
2. בחוק זה –
        "הוועדה" – הוועדה לפיקוח על מוהלים שהוקמה מכוח סעיף 5;
        "מוהל מורשה" – אדם אשר קיבל רישיון לעסוק במילה לפי סעיף 6;
        "מילה" – כל הסרה או חיתוך של העורלה או חלק ממנה;
        "רופא" – כהגדרתו בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז–1976 .
ייחוד פעולות –
3. לא יבצע אדם שאינו רופא מילה אלא על פי הוראות חוק זה.
ייחוד התואר –
4. לא יציג עצמו אדם כמוהל, במפורש או מכללא, ולא ישתמש בכינוי מוהל או בכינוי דומה, אלא אם כן הוא מוהל מורשה.
הקמת הוועדה לפיקוח על מוהלים –
5. מוקמת בזה ועדה לפיקוח על מוהלים.
תפקידי הוועדה –
6. תפקידי הוועדה יהיו – 
        (1)    קביעת תנאי סף לקבלת רישיון לעיסוק במילה;
        (2)    הענקת רישיון לעיסוק במילה;
        (3)    קביעת כללים מחייבים לפעולת המוהלים, לרבות כללי היגיינה, תיעוד והדרכה להוריו של הנימול;
        (4)    קביעת כללים להתמחות מוהלים, לאימון מוהלים ולמתן היתר למוהל לשמש כמאמן;
        (5)    דיון בתלונות נגד מוהלים;
        (6)    הטלת סנקציות על מוהל שהפר את כללי הוועדה, התרשל בעבודתו או שנמצא ליקוי אחר בתפקודו המצדיק הטלת סנקציה; סנקציות בהתאם להוראות פסקה זו יכול שיכללו התליית רישיון המוהל או שלילתו לצמיתות.
מינוי הוועדה והרכבה –
7. שר הבריאות והשר לשירותי דת ימנו את הוועדה; הוועדה תמנה שלושה חברים, אזרחי ישראל ותושביה, ואלה הם:
        (1)    יושב ראש הוועדה, שימונה על ידי שר הבריאות;
        (2)    רופא מומחה בכירורגיית ילדים, שימונה על ידי שר הבריאות;
        (3)    נציג הרבנות הראשית לישראל, שימונה על ידי השר לשירותי דת.
פעולת המילה –
8. לא יבצע מוהל מילה אלא בהתאם לכללים שקבעה הוועדה.
עונשין –
9. העובר על הוראות סעיפים 3 ו-4 לחוק זה, דינו – עד שלוש שנות מאסר.
הוראות מעבר –
10. מי שביום פרסומו של חוק זה נכלל ברשימת המוהלים המוסמכים, כפי שפורסמה על ידי הרבנות הראשית, יראוהו כמי שקיבל רישיון לעסוק במילה לפי חוק זה.
תחילה –
11. (א)    תחילתם של סעיפים 5, 6, ו-7 – שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.
      (ב)    תחילתם של סעיפים 3, 4, 8 ו-9 – שנה מיום פרסומו של חוק זה.
ביצוע ותקנות –
12. שר הבריאות ממונה על ביצועו של חוק זה והוא יקבע, בהתייעצות עם השר לשירותי דת, הוראות לביצועו.

דברי הסבר
ברית מילה היא מצווה דתית בעיקרה. מרבית טקסי ברית המילה בישראל נערכים על ידי מוהלים שעברו הכשרה בהיבטים הדתיים של הפעולה, ורק מעט מטקסי ברית המילה נערכים על ידי רופאים. בעוד שרופאים כפופים לדינים מתחום הרפואה המסדירים את התנאים והפיקוח על פעולתם, מוהלים שאינם רופאים פועלים ללא כל פיקוח והסדרה. במצב הנוכחי, אין כל הסדרה חוקית לטיפול בתלונות נגד מוהלים, לחקירת מקרים בהם אירעו סיבוכים רפואיים בעקבות ברית המילה, לקביעת תנאי סף לפעולתם של מוהלים ולהטלת סנקציות על מוהלים שהתרשלו.
מוצע להקים ועדה משותפת למשרד הבריאות והרבנות הראשית, אשר תסדיר את תחום פעולתם של המוהלים. הוועדה תקבע תנאי סף לקבלת רישיון לעיסוק במילה, תעניק רישיון לעיסוק במילה, תקבע כללים מחייבים לפעולת המוהלים ולהתמחות מוהלים ותוכל לוודא שמוהלים עברו הדרכה רלוונטית גם בהיבטים הרפואיים של הפעולה. הוועדה כאמור תעניק רישיונות למוהלים, שיהיו תנאי לעיסוק בתחום, היא תוכל להטיל סנקציות ואף לשלול את ההסמכה ממוהלים שהתרשלו, וכן תוכל לברר תלונות וחשדות נגד מוהלים.
כדי לא לפגוע במי שפועלים כבר כיום בתחום ונמצאו ראויים להיכלל ברשימת "המוהלים המוסמכים" של הרבנות הראשית (שהיא כיום רשימה חסרת מעמד סטטוטורי), מוצע כי מי שביום כניסת החוק לתוקף נכלל ברשימה זו יחשב כמי שהוענק לו רישיון לפי החוק.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת אילן גילאון וניצן הורוביץ (פ/1693/18), ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/667/19).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ז באדר א' התשע"ד – 17.2.14