הצעת חוק: להעניק סמכות גיור לכל רב רשות מקומית ולשלב בתהליך החקיקה את הזרמים השונים ביהדות

הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיור על ידי רב עיר ומועצה מקומית),
התשע"ג–2013

מוצע להעניק סמכות גיור לכל רב רשות מקומית. בתהליך החקיקה בוועדה יש לשלב את הזרמים השונים ביהדות במהלך הגיור, ברוח המלצות ועדת נאמן. 

הוספת סעיף 1א:
1. בפקודת העדה הדתית (המרה) (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 1 יבוא:
 "הגדרות:
1א. בפקודה זו, "רב עיר" – כהגדרתו בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980 , לרבות רב אזורי ורב יישוב כהגדרתם בסעיף 7 בחוק האמור."
תיקון סעיף 2:
2. בסעיף 2 לפקודה, אחרי סעיף קטן (1) יבוא:
   "(1א) לעניין פקודה זו רואים רב עיר כראש הסניף המקומי של העדה הדתית היהודית בשטח הרשות המקומית או היישוב שבהם הוא מכהן, לפי העניין.
     (1ב) רב עיר רשאי להקים בית דין לגיור בשטח הרשות המקומית או היישוב, לפי העניין.
     (1ג) אישור רב עיר כי אדם נתקבל לעדה היהודית והמיר דתו יחשב כתעודת אישור לצורך פקודה זו ללא צורך בכל אישור נוסף."

דברי הסבר
שאלת הגיור בישראל יוצרת קשיים בגיור בקליטתם של אלה שאינם יהודים.
מוצע להעניק סמכות גיור לכל רב רשות מקומית. בתהליך החקיקה בוועדה יש לשלב את הזרמים השונים ביהדות במהלך הגיור, ברוח המלצות ועדת נאמן. הצעת החוק נכתבה בשיתוף ד"ר הדר ליפשיץ.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאור (פ/2805/17), ועל ידי חבר הכנסת דוד רותם וקבוצת חברי הכנסת (פ/2650/17; הוסרה מסדר היום ח' בסיוון התשס"ח (11 ביוני 2008)).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשע"ג – 13.3.13