הצעת חוק להסדרת הפיקוח על מוהלים, התשע"ז–2017

מוצע בהעצת חוק זו להסדיר את סמכויותיה של הוועדה ולעגן את פעילותה בחקיקה. בנוסף, כדי לאפשר למוהלים שכבר קיבלו הסמכה בעבר להירשם מחדש לתחום, מוצע לקבוע כי מי שהיה מוהל מוסמך לפי רשימה שפורסמה על ידי הרבנות הראשית, יהיה זכאי לרישיון ביום תחילתו של חוק זה.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת הקודמת, ואף בכנסת זו על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/2894/20. הצעתו של ח"כ שטרן הוסרה מסדר היום ביום י"ד בכסלו התשע"ז (14 בדצמבר 2016)).

מספר פנימי: 2010995
הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתאברהם נגוסה
                                                רחל עזריה        
______________________________________________                                         
                                             פ/3665/20
 
הצעת חוק להסדרת הפיקוח על מוהלים, התשע"ז–2017
 
מטרה
1.
מטרתו של חוק זה להסדיר את פעילותם של המוהלים במדינת ישראל.
הגדרות
2.
בחוק זה –
 
 
"הוועדה" – הועדה לפיקוח על מוהלים שהוקמה לפי סעיף 5;
 
 
"מוהל מורשה" – אדם שקיבל רישיון לעסוק במילה לפי סעיף 6;
 
 
"מילה" – כל הסרה או חיתוך של העורלה או חלק ממנה;
 
 
"רופא" – כהגדרתו בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז–1976[1];
ייחוד פעולות
3.
לא יבצע אדם שאינו רופא מילה אלא לפי הוראות חוק זה.
ייחוד התואר
4.
לא יציג עצמו אדם כמוהל, במפורש או מכללא ולא ישתמש בכינוי מוהל או בכינוי דומה זולת אם הוא מוהל מורשה.
ועדה לפיקוח על מוהלים
5.
מוקמת בזה ועדה לפיקוח על מוהלים (להלן – הוועדה), שתפקידיה הם:
 
 
(1)       קביעת תנאי סף לקבלת רישיון לעסוק במילה;
 
 
(2)       הענקת רישיון לעסוק במילה;
 
 
(3)       קביעת כללים מחייבים לפעולת מוהל מורשה, לרבות כללי הגיינה, תיעוד והדרכה להוריו של הנימול;
 
 
(4)       קביעת כללים להתמחות ולאימון מוהל מורשה ולהתרה למוהל מורשה לשמש כמאמן;
 
 
(5)       דיון בתלונות נגד מוהלים;
 
 
(6)       הטלת סנקציות על מוהל שהפר את כללי הוועדה, התרשל בעבודתו או שנמצא ליקוי אחר בתפקודו המצדיק הטלת סנקציה; סנקציות בהתאם להוראות פסקה זו יכול שיכללו התליית רישיון המוהל או שלילתו לצמיתות.
מינוי הוועדה והרכבה
6.
הוועדה תמנה תשעה חברים, אזרחי ישראל ותושביה, ואלה הם:
 
 
(1)       יושב ראש הועדה, שימונה על ידי השר לשירותי דת;
 
 
(2)       שלושה נציגים ממשרד הבריאות שאחד מהם רופא מומחה בכירורגיית ילדים, שימונו על ידי שר הבריאות;
 
 
(3)       שלושה נציגים מהרבנות הראשית לישראל שימונו על ידי השר לשירותי דת;
 
 
(4)       שני מוהלים שימונו על ידי השר לשירותי דת.
פעולת המילה
7.
לא יבצע מוהל פעולת מילה אלא בהתאם לכללים שקבעה הוועדה.
עונשין
8.
העובר על הוראות סעיפים 3, 4 ו-7 לחוק זה, דינו – עד שנת מאסר.
 
הוראות מעבר
9.
מי שביום פרסומו של חוק זה נכלל שמו ברשימת המוהלים המוסמכים, כפי שפורסמה על ידי הרבנות הראשית, בפיקוח משרד הבריאות, יראוהו כמוהל מורשה לפי הוראות חוק זה.
 
תחילה
10.
תחילתם של סעיפים 5 ו-6  שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.
 
תקנות
11.
שר הבריאות והשר לשירותי דת ממונים על ביצועו של חוק זה והם יקבעו, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, הוראות לביצועו.
 
דברי הסבר
לאחרונה פורסם בכלי התקשורת תחקיר בו התגלו רשלנות והפקרות בתחום המוהלים במספר אזורים בישראל. תופעה זו מסכנת את כלל החברה הישראלית, ובפרט, לפי ממצאי התחקיר, את יוצאי אתיופיה המצויים בסכנה גדולה מול מוהלים רשלניים שלא הוסמכו לעבודתם כראוי. הרבנות הראשית לישראל הכירה בממצאי התחקיר והבהירה כי הפעילות שתועדה כי התנהלות המוהלים, כפי שבאה לידי ביטוי בתחקיר, הכוללת גם שפה גזענית, היא פסולה ויש למגרה. ברור מאליו כמה רגישה ומורכבת הסיטואציה של הבאת תינוק בבריתו של אברהם אבינו, הליך רפואי כירורגי לכל דבר, וכיצד רשלנות בהליך יכולה לפגוע בחייהם של פעוטות.
כיום פועלת ועדה בין-משרדית המתמנה בשיתוף המשרד לשירותי דת ומשרד הבריאות שאמונה על קביעת נהלים בתחום המילה (להלן – הוועדה). עם זאת, הוועדה אינה יכולה לנקוט באמצעים ממשיים נגד מוהלים שקיבלו רישיון אך אינם עומדים בכללים שנקבעו. משכך, הציבור הרחב לא יכול להסתמך על כך שמוהל מורשה שקיבל רישיון מאת הוועדה, אכן יקבל הכשרה מסודרת ומפוקחת ויעמוד בכללים הבסיסיים לביצוע ברית המילה.
מוצע בזאת להסדיר את סמכויותיה של הוועדה ולעגן את פעילותה בחקיקה. בנוסף, כדי לאפשר למוהלים שכבר קיבלו הסמכה בעבר להירשם מחדש לתחום, מוצע לקבוע כי מי שהיה מוהל מוסמך לפי רשימה שפורסמה על ידי הרבנות הראשית, יהיה זכאי לרישיון ביום תחילתו של חוק זה.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/667/19) ועל ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן וחברת הכנסת עדי קול (פ/2199/19) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/2894/20; הוסרה מסדר היום ביום י"ד בכסלו התשע"ז (14 בדצמבר 2016)).
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"א בטבת התשע"ז – 9.1.17
 
 
[1]דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594.