הצעת חוק: להסדיר את סמכותה של המועצה הדתית להקים מקוואות תוך הגנה על פרטיותן של הנשים הטובלות

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – תפעול מקוואות טהרה), התשע"ד–2014

הצעה זו מבקשת להסדיר את סמכותה של המועצה הדתית להקים מקוואות טהרה ולתפעלם, תוך הגנה על פרטיותן של ציבור הנשים הטובלות. במטרה למנוע מקרים חוזרים של פגיעה בצנעת הפרט וכפיית מנהגים, מוצע לקבוע עוולה נזיקית עם פיצוי של עד 50,000 שקלים חדשים, בלא הוכחת נזק, על הפרת הוראות אלו.

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – תפעול מקוואות טהרה), התשע"ד–2014

הוספת סעיף 14ג – 
1. בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971 , אחרי סעיף 14ב יבוא:
        "תפעול מקוואות טהרה:
 14ג. (א)    המועצה הדתית רשאית להסמיך עובדים מעובדי המועצה הדתית לתפעל מקוואות טהרה שבתחום סמכותה.
        (ב)    אופן הטבילה במקווה טהרה יתבצע לפי מנהגה של הטובלת ואין להפנות לטובלת שאלות הנוגעות לצנעת חייה האישיים או לבצע בדיקות ללא הסכמתה המפורשת.
        (ג)    הפרת הוראת סעיף קטן (ב) היא עוולה אזרחית, והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש] , יחולו עליה בכפוף להוראות חוק זה.
        (ד)    במשפט בשל עוולה אזרחית לפי סעיף
קטן (ג) רשאי בית המשפט לחייב את המועצה הדתית המפעילה את מקווה הטהרה לשלם לנפגעת פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, בלא הוכחת נזק.
       (ה)    בסעיף זה, "מקווה טהרה" – מקום מקורה שבו נעשית טבילה לצורכי טהרה."

דברי הסבר
המועצות הדתיות, המופקדות על מתן שירותי דת, מפקידות בלניות לתפעול מקוואות הטהרה. הבלניות מקבלות הוראות עבודה מהמשרד לשירותי דת ומתייעצות עם הרבנות המקומית בשאלות הלכתיות. לאורך השנים התפתחה נורמה במקוואות מסוימים, לפיה הנשים הטובלות נאלצות להשיב לשאלות ולעבור בדיקות כתנאי לטבילתן, באופן החודר לצנעת חייהן האישיים.
נשים רבות נפגעות מהשאלות והבדיקות האינטימיות, כאשר הן נערכות ללא הסכמתן המפורשת. כמו כן, בדיקות אלו נערכות כאשר הנשים עומדות בפני הבלנית כשהן עטופות במגבת בלבד וחודרות לאוטונומיה הדתית של האישה הטובלת ולאופן בו היא עורכת את הבדיקות ההלכתיות לקראת טבילה.
מועצת הרבנות הראשית הכירה בחשיבות השמירה על צנעת הפרט של הנשים הטובלות וקבעה כי "אין להתנות או לשאול את הנשים המגיעות לטבול במקווה בדבר מעמדן האישי" (החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל מיום 11.11.12). עם זאת, בלניות במקוואות ממשיכות לשאול את הנשים הטובלות שאלות נוספות, הנוגעות לצנעת חייהן האישיים, לרבות מועדי הווסת, אופן הטבילה, והניקיונות והבדיקות שערכו בגופן.
הצעה זו מבקשת להסדיר את סמכותה של המועצה הדתית להקים מקוואות טהרה ולתפעלם, תוך הגנה על פרטיותן של ציבור הנשים הטובלות. במטרה למנוע מקרים חוזרים של פגיעה בצנעת הפרט וכפיית מנהגים, מוצע לקבוע עוולה נזיקית עם פיצוי של עד 50,000 שקלים חדשים, בלא הוכחת נזק, על הפרת הוראות אלו.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת עליזה לביא וקבוצת חברי הכנסת (פ/1988/19).
הצעת החוק נוסחה בסיוע עמותת "עתים".
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ז באדר ב' התשע"ד – 19.3.14