הצעת חוק: להסדיר אפשרות לדחיית שירות ללומדים במכינות קדם-צבאיות

הצעת חוק דחיית שירות לתלמידי מכינות קדם-צבאיות, התשע"ד–2014

מטרת הצעת חוק זו לקבוע הסדרה של אפשרות דחיית השירות ללומדים במכינות הקדם-צבאיות. 

הצעת חוק דחיית שירות לתלמידי מכינות קדם-צבאיות, התשע"ד–2014

הגדרות –
  1.    (א)    בחוק זה –
            "חוק שירות ביטחון" – חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986 ;
            "מכינה קדם-צבאית" – כהגדרתה בחוק המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח–2008 .
            "עיסוק" – כל עבודה שמקובל לקבל בעבורה שכר, בין שהיא נעשית בשכר ובין שנעשית שלא בשכר, הכשרה מקצועית, וכן כל עיסוק אחר שקבע השר;
            "השר" – שר הביטחון.
        (ב)    לכל שאר המונחים בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת להם בחוק שירות ביטחון.
דחיית שירות –
  2.    לבקשת מיועד לשירות ביטחון, רשאי השר לדחות, בצו, את מועד התייצבותו לרישום, לבדיקה רפואית או לשירות ביטחון (להלן – צו דחיית שירות) אם התמלאו בו כל אלה:
        (1)    הוא תלמיד במכינה קדם-צבאית שהוכרה לפי חוק המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח–2008, באופן סדיר, בהיקף שלא יפחת מארבעים וחמש שעות בשבוע, למעט בתקופות חופשה שקבע השר;
        (2)    הוא אינו עוסק בכל עיסוק נוסף על לימודיו במכינה;
        (3)    הוא הצהיר, בתצהיר שניתן בהתאם לסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–1971 , כי מתקיימים בו התנאים בפסקאות (1) ו-(2);
        (4)    ראש המכינה שבה הוא לומד אישר בכתב כי מתקיים בו התנאי שבפסקה (1) והתחייב כי כאשר יחדל להתקיים בו התנאי האמור יודיע על כך לפוקד בתוך 30 ימים.
הוראות בדבר מתן הצו –
  3.    (א)    צו דחיית שירות יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה אחת.
        (ב)    השר רשאי לחזור ולתת צו דחיית שירות כאמור בסעיף קטן (א) למיועד לשירות ביטחון שטרם מלאו לו 21 שנים, ובלבד שהתצהיר והאישור לפי סעיף 2(3) ו-(4) יינתנו מחדש עובר למתן כל צו.
        (ג)    צו דחיית שירות יינתן לכל מי שמתקיימים בו התנאים שבסעיף 2, אלא אם כן שוכנע השר שצורכי הביטחון של מדינת ישראל אינם מאפשרים זאת.
        (ד)    על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי השר לחזור לתת צו דחיית שירות למי שמלאו לו 21, ובלבד שמתקיימים בו כל אלה:
            (1)    הוא לומד בישיבות הסדר ומתקיימים בו התנאים לדחיית שירות לשם לימוד בישיבות ההסדר כפי שהורה השר, או שהוא לומד בישיבה 45 שעות בשבוע לפחות, בהתאם לכללים שקבע השר;
            (2)    לפחות 90% מתלמידי המכינה הקדם-צבאית שבה למד התגייסו לשירות סדיר בן 36 חודשים.
        (ה)    מספר דחויי השירות המרבי לפי חוק זה יעלה בכל שנה ב-15%.
תנאים לדחיית שירות –
  4.    צו דחיית שירות מותנה בכך שימשיכו להתקיים במי שהצו חל עליו התנאים האמורים בסעיף 2(1) ו-(2), או 3(ד), לפי העניין, כל עוד הצו בתוקפו.
חובות מי שחל עליו צו –
  5.    (א)    מי שחל עליו צו דחיית שירות וחדל להתקיים בו אחד מהתנאים שבסעיף 2(1) או (2) או 3(ד), חייב להתייצב בלשכת הגיוס הקרובה למקום מגוריו בתוך 30 ימים.
        (ב)    הסתיימה תקופת תוקפו של צו לפי חוק זה, חייב מי שמועד התייצבותו נדחה להתייצב בתוך 14 ימים בלשכת הגיוס כאמור בסעיף קטן (א), אם לא נקבע מועד אחר להתייצבותו.
עונשין –
  6.    סעיפים 46 עד 48 לחוק שירות ביטחון יחולו בכל הנוגע לחוק זה, בשינויים המחויבים.
תחולת חוק שירות ביטחון –
  7.    (א)    אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכות השר לפי סעיף 36 לחוק שירות ביטחון.
        (ב)    הוראות סעיפים 37 ו-38 לחוק שירות ביטחון יחולו על צווים לפי חוק זה, בשינויים המחויבים.
        (ג)    בכל עניין שלא הוסדר בחוק זה יחולו הוראות חוק שירות ביטחון.
ביצוע ותקנות –
  8.    השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

דברי הסבר
המכינה הקדם-צבאית הראשונה הוקמה בשנת תשמ"ח (1988), ביישוב עלי שבשומרון על ידי הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין כמסגרת שנועדה לחזק את המוטיבציה לשרות בצה"ל וכן את המוכנות של הנוער הדתי להתמודד עם השרות הצבאי.
בשנת 1997 קמה מכינת "נחשון", כמכינה קדם-צבאית חילונית ראשונה המחנכת את חניכיה למנהיגות, גיבוש זהות ציונית ויהודית, מעורבות חברתית ומוטיבציה לשרות בצה"ל.
כיום קיימות בישראל 46 מכינות, מהן 21 ציוניות דתיות, 25 מכינות חילוניות ומעורבות, מכינה דרוזית ומכינה חרדית ראשונה בהקמה.
המכינות מכשירות בני ובנות נוער בעלי מוטיבציה מיוחדת לשרות בצה"ל, בוגריהם משרתים שרות צבאי משמעותי ואף ממשיכים לקצונה ולפיקוד ותרומתן רבת השנים לאיכות הפיקוד והחיילים בצה"ל וכן למעורבות בוגריהם בחברה הישראלית, היא מן המפורסמות.
המכינות הקדם-צבאיות הוכרו זה מכבר בחוק המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח–2008, אך רק לצורך תקצוב על ידי אוצר המדינה באמצעות משרד החינוך והביטחון.
מטרת הצעת חוק זו לקבוע הסדרה של אפשרות דחיית השירות ללומדים במכינות הקדם-צבאיות.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב באייר התשע"ד – 12.5.14