הצעת חוק להנצחת זכרו של הרב עובדיה יוסף, התשע"ו–2016 של ח"כ יואב בן צור.

העת חוק ז של ח"כ יואב בן צור (ש"ס) מבקשת להקים מרכז על שמו של הרב עובדיה ז"ל, ולהעלות על נס את פעילותו ותרומתו הרבה ולהמשיך לעודד ולקדם את התהליכים החברתיים וההלכתיים שהחלו בימי חייו, זאת לצד ביסוסה של תודעה ציבורית רחבה אודות מורשת יהדות ספרד והמזרח.

הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתיואב בן צור                                          יצחק וקנין      
______________________________________________                                          
                                             פ/2528/20
הצעת חוק להנצחת זכרו של הרב עובדיה יוסף, התשע"ו–2016
 
 
 
פרק א': מטרת החוק
מטרת החוק
1.
מטרתו של חוק זה להקים מרכז שינציח לדורות את פועלו ומורשתו של הרב עובדיה יוסף.
 
 
פרק ב': פרשנות
הגדרות
2.
בחוק זה –
 
 
"הארכיון" – ארכיון המרכז;
 
 
"האתר"  – אתר ההנצחה לזכרו של הרב עובדיה יוסף;
 
 
"הגנז", "חומר ארכיוני", "מוסד ממוסדות המדינה" – כהגדרתם בחוק הארכיונים, התשט"ו–1955[1];
 
 
"המכון"  – המכון למחקר על שם הרב עובדיה יוסף;
 
 
"המרכז" – מרכז הרב עובדיה יוסף לחקר מורשת יהדות ספרד;
 
 
"מוסד מוכר" –  כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958[2];
 
 
"השר" –  ראש הממשלה או שר שייקבע על ידו לעניין חוק זה. 
 
 
פרק ג': המוסדות
מוסדות
3.
יוקם מרכז להנצחת זכרו של הרב עובדיה יוסף, ולחקר מורשת יהדות ספרד וצפון אפריקה; המרכז יכלול את האתר, המכון והארכיון.
 
 
סימן א': המרכז
המרכז – תאגיד
4.
(א)      המרכז יהיה תאגיד.
 
 
(ב)      המרכז יהיה גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח–1958 [נוסח משולב][3].
המועצה
5.
למרכז תהיה מועצה בת 25 חברים, שימנה השר, ואלה חבריה:
 
 
(1)      שלושה נציגים לפי המלצת ראש הממשלה;
 
 
(2)      נציג לפי המלצת שר התרבות והספורט, מבין העובדים הבכירים במשרד התרבות;
 
 
(3)      נציג לפי המלצת שר התרבות והספורט, שהוא בעל תרומה תרבותית מיוחדת הנוגעת לפעילות המרכז;
 
 
(4)      שני נציגים לפי המלצת שר החינוך, מבין העובדים הבכירים במערכת החינוך;
 
 
(5)      נציג לפי המלצת שר החינוך, שהוא בעל תרומה תרבותית מיוחדת הנוגעת לפעילות המרכז;
 
 
(6)      הגנז;
 
 
(7)      חמישה רבנים לפי המלצת השר לשירותי דת המכהנים כרב עיר או בעלי כושר לכהן כרב עיר והם בעלי תרומה מיוחדת בתחום הרוח, הדת או החברה בישראל;
 
 
(8)      שני נציגים של הרשות המקומית שהמרכז פועל בתחומה, שאחד מהם הוא ראש הרשות המקומית;
 
 
(9)      חמישה נציגי העמותה "קרן מורשת הרב עובדיה יוסף" (להלן – העמותה);
 
 
(10)    נציג המועצה לאתרי הנצחה לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתריים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ב–1992[4];
 
 
(11)    שלושה נציגים לפי המלצת הראשון לציון מבין חברי בית הדין הרבני הגדול או דיינים אחרים בעלי תרומה ייחודית בתחום הדיינות לפי המלצת הראשון לציון.
יושב ראש המועצה
6.
המועצה תמנה מבין חבריה, באישור השר, את היושב ראש ואת ממלא מקומו.
תפקידי  המועצה
7.
ואלה תפקידי המועצה:
 
 
(1)      לקבוע את מדיניותו הכללית של המרכז;
 
 
(2)      לקבל דוחות על פעילות המרכז מהוועד המנהל;
 
 
(3)      לאשר את תקציב המרכז.
סדרי עבודת המועצה
8.
(א)      המועצה תתכנס לפחות פעם אחת בשנה.
 
 
(ב)      יושב ראש המועצה ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן.
 
 
(ג)       המועצה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בתקנות.
הוועד המנהל
9.
(א)      השר ימנה, מבין חברי המועצה, ועד מנהל של תשעה חברים, שהם –
 
 
 
(1)      נציג ראש הממשלה, מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(1);
 
 
 
(2)      נציג שר התרבות והספורט, שמונה לפי סעיף 5(2) או (3);
 
 
 
(3)      נציג שר החינוך, שמונה לפי סעיף 5(4) או (5);
 
 
 
(4)      הגנז;
 
 
 
(5)      שני נציגים של הרבנות הראשית, מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(5);
 
 
 
(6)      שני נציגים של העמותה, מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(7);
 
 
 
(7)      נציג ציבור מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(8);
 
 
 
(8)      שני נציגי בתי הדין מבין אלו שמונו לפי סעיף 10(9).
 
 
(ב)      הוועד המנהל ימנה, מבין חבריו, באישור השר ובהתייעצות עם הרבנים הראשיים לישראל, את היושב ראש ואת ממלא מקומו.
תפקידי הוועד המנהל
10.
תפקידי הוועד המנהל –
 
 
(1)      להתוות את קווי הפעולה של המרכז;
 
 
(2)      לאשר את תקציב המרכז שהוכן על ידי ראש המרכז ולהביאו לאישור המועצה;
 
 
(3)      לפקח על ביצוע קווי הפעולה של המרכז ועל תכניותיו;
 
 
(4)      לדון בדוחות שהמבקר הפנימי של המרכז יגיש לו ולקבוע מסקנות.
פיזור הוועד  המנהל
11.
(א)      ראה השר כי הוועד המנהל אינו ממלא את תפקידו באופן נאות, יתרה בוועד המנהל בהודעה בכתב שתשלח ליושב ראש הוועד המנהל, כי אם תוך זמן שיקבע לא ימלא הוועד המנהל את המוטל עליו כפי שפירט השר בדרישתו, יפזר את הוועד המנהל.
 
 
(ב)      לא מילא הוועד המנהל את שהוטל עליו כאמור בסעיף קטן (א), תוך המועד שקבע השר בהודעתו, רשאי השר להורות על פיזור הוועד המנהל.
כינון ועד מנהל חדש
12.
התפטר הוועד המנהל או החליט השר לפזרו כאמור בסעיף 11, ימונה ועד מנהל חדש, בדרך הקבועה בסעיף 9, תוך שלושים ימים מיום ההתפטרות או הפיזור, לפי העניין.
הוצאות וגמול
13.
חבר המועצה וחבר הוועד המנהל לא יקבלו מהמרכז שכר בעד שירותיהם, אך חבר הוועד המנהל יהיה זכאי לגמול עבור השתתפותו בישיבות הוועד המנהל או להחזר הוצאות שהוציא במילוי תפקידו בשעורים שיקבע השר, באישור שר האוצר.
תקופת כהונה
14.
חבר המועצה יתמנה לתקופה של שלוש שנים, ואפשר לשוב ולמנותו מחדש לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות וכן למנותו שוב לאחר הפסקה של שלוש שנים רצופות לפחות.
פקיעת הכהונה
15.
חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום כהונתו באחת מאלה:
 
 
(1)      התפטר במסירת כתב התפטרות לשר; 
 
 
(2)      הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה;
 
 
(3)      חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגוף שאותו הוא מייצג במועצה.
העברה מכהונה
16.
השר רשאי, לאחר שהתייעץ עם יושב ראש המועצה או עם יושב ראש הוועד המנהל, לפי העניין, להעביר חבר המועצה או חבר הוועד המנהל מכהונתם לפני תום תקופת כהונתם אם נבצר מהם דרך קבע למלא את תפקידם.
תוקף פעולות
17.
קיומם של המועצה או של הוועד המנהל, סמכויותיהם ותוקף החלטותיהם לא  ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר מחבריהם או מחמת ליקוי במינויים או בהמשך כהונתם.
ראש המרכז
18.
(א)      המועצה, באישור השר, תמנה את ראש המרכז; לראש המרכז ימונה אדם שהוא בעל מעמד בשדה  החברה והקהילה.
 
 
(ב)      ראש המרכז ימונה לתקופה של שלוש שנים, ואפשר לשוב ולמנותו מחדש, באישור השר, לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות וכן למנותו שוב לאחר הפסקה של שלוש שנים רצופות לפחות.
תפקידי ראש המרכז
19.
תפקידי ראש המרכז –
 
 
(1)      ניהול המרכז, האתר, המכון והארכיון;
 
 
(2)      יישום החלטות הוועד המנהל;
 
 
(3)      הכנת תכנית העבודה השנתית והתקציב השנתי והבאתם לאישור הוועד המנהל;
 
 
(4)      דיווח לוועד המנהל על פעילויות המרכז, האתר, המכון והארכיון.
תנאי העסקתו של ראש המרכז ופקיעת כהונתו
20.
(א)      הוועד המנהל, באישור השר, ובהתייעצות עם שר האוצר, יקבע את שכרו ותנאי העסקתו של ראש המרכז. 
 
 
(ב)      ראש המרכז יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
 
 
 
(1)      התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;
 
 
 
(2)      המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של שני שלישים לפחות מכלל חבריה;
 
 
 
(3)      הורשע או הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כראש המרכז.
מבקר פנימי
21.
למרכז ימונה מבקר פנימי אשר יפעל בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב–1992[5]; המבקר הפנימי יגיש לוועד המנהל דין וחשבון על ממצאיו.
 
 
סימן ב': האתר
הקמת האתר ותכולתו
22.
המרכז יקים אתר הנצחה שיכלול תערוכה מתמדת של מוצגים, ספרים וסרטים המעלים את זכר חייו, פועלו ומורשתו של הרב עובדיה יוסף; האתר יוקם בירושלים.
פעילויות לציבור
23.
אתר ההנצחה יהיה פתוח לציבור ויתקיימו בו, באופן סדיר, פעילויות הנצחה ופעולות חינוך והסברה הקשורות בפועלו ובמורשתו של הרב עובדיה יוסף.
ועדה חינוכית
24.
(א)      הוועד המנהל, לאחר התייעצות עם ראש המרכז, ימנה ועדה חינוכית בת שבעה חברים שתורכב מאנשי חינוך, אנשי הרבנות הראשית ובתי הדין, בעבר ובהווה, נציג הרשות המקומית שבתחומה פועל המרכז, ונציגי ציבור אחרים.
 
 
(ב)      הוועדה החינוכית תמנה מבין חבריה את יושב ראש הוועדה ואת ממלא מקומו.
 
 
(ג)       יושב ראש הוועדה ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות הוועדה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן.
תפקידי הוועדה החינוכית
25.
הוועדה החינוכית תייעץ לראש המרכז אודות פעילויות שיתקיימו באתר, לרבות סוגן ותוכנן.
 
 
סימן ג': המכון
הקמת המכון ומטרתו
26.
המרכז יקיים מכון למחקר שיפעל להעמקת הידע ולהעשרתו בכל הקשור למורשת יהדות צפון אפריקה, לרבות בנושאי ההנהגה התורנית, החברה והתרבות, תוך שימת דגש על חזונו, פועלו ומורשתו של הרב עובדיה יוסף.
פעילות המכון
27.
המכון יקיים פעילויות אקדמיות לקידום מטרות חוק זה, לרבות קבוצות מחקר, סמינרי מחקר, הרצאות פומביות וכנסים בהשתתפות חוקרים.
ספרייה
28.
המכון למחקר יקיים ויפעיל ספריית מחקר ועיון שתתמחה בתחומים האמורים בסעיף 26.
פרסומים
29.
המכון למחקר יפרסם מחקרים בתחומי פעילותו.
ועדת הוראה
30.
(א)      הוועד המנהל, בהתייעצות עם ראש המרכז, ימנה ועדת הוראה  שתורכב משבעה חברים, שהם בעלי מעמד בתחומי ההלכה, ההוראה והפסיקה במוסדות מוכרים בארץ, ומשני נציגים בעלי מעמד אקדמי התואם אל פעילות המרכז.
 
 
(ב)      ועדת ההוראה תמנה מבין חבריה את יושב ראש הוועדה ואת ממלא מקומו.
 
 
(ג)       יושב ראש הוועדה ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות הוועדה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן.
תפקידי ועדת ההוראה
31.
(א)      ועדת ההוראה תאשר תכניות פעולה והצעות שיוגשו לה על ידי ראש המרכז, לרבות הצעות להעסקת חוקרים ולביצוע מחקרים.
 
 
(ב)      ועדת ההוראה תייעץ לראש המכון בכל ענין הנוגע לפעילותו התורנית של המכון.
הפסקת כהונה
32.
הוראות סעיפים 15 ו-16 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על חברי ועדת ההוראה.
 
 
סימן ד':  הארכיון והספרייה
הקמת הארכיון והספרייה
33.
המרכז יקים ארכיון וספרייה; הארכיון יהיה חלק מארכיון המדינה והוראות חוק הארכיונים, התשט"ו–1955[6], יחולו עליו.
הטיפול בחומר הארכיוני
34.
(א)      הטיפול בחומר ארכיוני הנוגע ישירות לפועלו האישי של הרב עובדיה יוסף יהיה נתון לארכיון.
 
 
(ב)      השר, לאחר התייעצות עם הגנז ועם ראש המרכז, יקבע בתקנות את סוגי החומר הארכיוני הנמצא בארכיון המדינה או במוסד ממוסדותיה, אשר יועבר לארכיון.
 
 
(ג)       חומר ארכיוני כאמור בסעיף קטן (ב) יועבר לארכיון, כמקור או בהעתק, באופן שיורה הגנז.
ממונה על הארכיון
35.
הממונה על הארכיון יתמנה בידי ראש המרכז, באישור הגנז, ויקבל את ההוראות וההנחיות בתחום המקצועי מהגנז.
 
 
פרק ד': הוראות כלליות
ניגוד עניינים
36.
(א)      חבר המועצה, חבר הוועד המנהל, חבר ועדה או עובד המרכז (בסעיף  זה – חבר) יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שעלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות.
 
 
(ב)      התברר לחבר כי נושא הנדון בישיבה או המטופל על ידיו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושב ראש המועצה, ליושב ראש הוועדה או לראש המרכז, לפי העניין.
 
 
(ג)       לעניין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.
 
 
(ד)      בסעיף זה –
 
 
"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש להם בו חלק בהון המניות, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;
 
 
"קרוב" – בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של החבר.
מקרקעין
37.
המדינה תעמיד לרשות המרכז את המקרקעין הדרושים לפעילותו, כפי שתקבע הממשלה או שר שתסמיך לכך.
מימון
38.
הקמתו ופעילותו של המרכז תמומן, בכפוף להוראות סעיף 39, מתקציב המדינה כפי הדרוש להוצאות קיומו, החזקתו, פיתוחו וניהול מכלול פעילויותיו, ומתרומות ומהכנסות שיהיו למרכז.
תקציב
39.
(א)      המועצה תאשר הצעת תקציב שנתי ותגישה לשר האוצר לשם אישורו, התקציב טעון אישור שר האוצר.
 
 
(ב)      שנת תקציב המרכז תהיה כשנת תקציב המדינה.
עובדים
40.
תנאי העסקתם של עובדי המרכז יהיו כשל עובדי המדינה בתפקידים מקבילים, בשינויים ובתיאומים שיקבע השר בהסכמת שר האוצר ועל פי המלצת המועצה.
איסור העברת נכסים
41.
(א)      המרכז לא יהא רשאי למכור או להעביר בדרך אחרת נכס שבבעלותו, למעט נכסים שפרטים לגביהם, לרבות סוגם ושוויים, נקבעו בתקנות, אלא באישור השר.
 
 
(ב)      המרכז לא יהא רשאי למשכן נכס שברשותו או להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים, אלא באישור השר; לעניין זה, "להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים" – לרבות שכירות המקנה זכות לחדשה, להאריכה או שכירות לתקופה נוספת שבהצטרפותן לתקופות השכירות הקודמות עולות יחד על עשר שנים.
 
 
(ג)       המרכז לא ייטול הלוואה העולה על סכום שקבע השר בתקנות, אלא באישור השר ושר האוצר.
ביצוע
42.
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות סדרי העבודה של המועצה והוועד המנהל.
דברי הסבר
אישיותו של הרב עובדיה יוסף ז"ל היתה המשך עשרות שנים דמות מרכזית בהוויה הישראלית בכלל וזו המזרחית בפרט, וזאת במישורים רבים ומגוונים ובהם ההלכתי, הפוליטי, החברתי והציבורי.
בין תפקידיו הרבים, שימש הרב עובדיה כסגן הרב הראשי למצרים, דיין בערים פתח תקווה וירושלים, הרב הראשי לתל אביב-יפו, הראשון לציון וכמייסד ומנהיג תנועת ש"ס – התאחדות הספרים שומרי התורה.
תרומתו לחברה הישראלית ניכרה אף היא בתחומים רבים ומגוונים, החל מפסיקה הלכתית פורצת דרך, הרלוונטית לתמורות שהביא איתו העידן המודרני והקמת מדינת ישראל, דרך הובלת תהליכי עומק בחיזוק מעמדם של יוצאי עדות המזרח והשתלבותם בישראל, וכלה במעורבות עמוקה בפוליטיקה ובהנהגה הישראלית במשך עשרות שנים.
מטרת הקמתו של מרכז על שמו של הרב עובדיה ז"ל היא להעלות על נס את פעילותו ותרומתו הרבה ולהמשיך לעודד ולקדם את התהליכים החברתיים וההלכתיים שהחלו בימי חייו, זאת לצד ביסוסה של תודעה ציבורית רחבה אודות מורשת יהדות ספרד והמזרח.
המרכז יכלול אתר מבקרים ומוזיאון אשר יציג תערוכות קבועות ומתחלפות על חייו ופועלו, לצד תערוכות על יהדות ספרד ועדות המזרח, וכן מכון מחקר אשר יעסוק בתחומים אלו, בדומה למרכזי הנצחה אחרים.
הצעת זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/2177/20).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשע"ו – 25.1.16