הצעת חוק: להחיל את הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי גם על מי שלא משרת בצה"ל או מתנדב בשירות לאומי

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – אי-הפליה בשל שירות צבאי או שירות לאומי), התשע"ג–2013

תלמידי בית ספר תיכון רבים אשר מסיימים את לימודיהם לאחר הגיעם לגיל 18, נדרשים על ידי הביטוח הלאומי לשלם דמי ביטוח לאומי החל מהיום בו מלאו להם 18 שנה. זאת משום שישנם סעיפים בחוק הביטוח הלאומי שהם סעיפים מפלים וגזעניים, אשר קובעים כי כל תלמיד במוסד חינוכי על יסודי או בהכשרה מקצועית אשר ממשיך ללמוד לאחר שמלאו לו 18 שנה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, ובלבד שהחל לשרת בצה"ל או בשירות לאומי בהתנדבות לפני גיל 21.
לפיכך, מוגשת הצעת חוק זו שמטרתה להביא לביטול הוראת החוק הגזענית האמורה.

תיקון סעיף 351:
1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה –1995 , בסעיף 351(יא) – 
    (1) בפסקה (2א) –
        (א) הקטע החל במילים "ובלבד שהחל לשרת" עד המילים "שמלאו לו 21 שנים" – יימחק;
        (ב) ההגדרה "שירות לאומי בהתנדבות" – תימחק;
   (2) בפסקה (2ב), הסיפה החל במילים "ובלבד שהחל לשרת" – תימחק.

דברי הסבר

תלמידי בית ספר תיכון רבים אשר מסיימים את לימודיהם לאחר הגיעם לגיל 18, נדרשים על ידי הביטוח הלאומי לשלם דמי ביטוח לאומי החל מהיום בו מלאו להם 18 שנה. זאת משום שסעיפים 351(יא)(2א) ו-(2ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, הם סעיפים מפלים וגזעניים, אשר קובעים כי כל תלמיד במוסד חינוכי על יסודי או בהכשרה מקצועית אשר ממשיך ללמוד לאחר שמלאו לו 18 שנה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, ובלבד שהחל לשרת בצה"ל או בשירות לאומי בהתנדבות לפני גיל 21.
סעיפים אלו מפלים לרעה באופן בוטה ביותר את כל אזרחיה ותושביה הערבים של מדינת ישראל ובכך ממסדים באופן רשמי מדיניות של אפליה גזעית המבוססת על מוצא אתני ולאומי.
יתר על כן, הפגיעה בזכויותיו של הציבור הערבי מכוח החוק אינה עומדת בתנאי פסקת ההגבלה שבסעיף 8 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, שכן החוק אינו הולם את ערכיה של מדינת ישראל, הוא לא נועד לתכלית ראויה כלשהי ובוודאי שאינו מידתי.

לפיכך, מוגשת הצעת חוק זו שמטרתה להביא לביטול הוראת החוק הגזענית האמורה.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי כנסת (פ/3249/18    ).
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה ועל שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/2950; פ/332/17).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשע"ג – 13.3.13