הצעת חוק: להחזיר לשר הפנים את הסמכות לבטל אזרחות ישראלית עקב "הפרת אמונים למדינת ישראל"

הצעת חוק האזרחות (תיקון – ביטול אזרחות), התשע"ד–2013

מטרת הצעת החוק היא להחזיר לשר הפנים את הסמכות לבטל אזרחות ישראלית ולהגדיר מעשה שיש בו "הפרת אמונים למדינת ישראל" באופן שניתן יהיה לממש סמכות זו במקרים הראויים לכך.

החלפת סעיף 11:
1. בחוק האזרחות, התשי"ב–1952 , במקום סעיף 11 יבוא:
  "ביטול אזרחות:
11. (א) שר הפנים רשאי לבטל את אזרחותו הישראלית של אדם אם הוכח להנחת דעתו שהאזרחות נרכשה על יסוד פרטים כוזבים, ורשאי השר לקבוע שביטול האזרחות יחול גם על ילדו הקטין של אותו אדם.
      (ב) שר הפנים רשאי לבטל את אזרחותו הישראלית של אדם אשר עשה מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל, ובלבד שעקב ביטול האזרחות הישראלית לא יוותר אותו אדם חסר כל אזרחות, ואם יוותר חסר כל אזרחות כאמור – יינתן לו רישיון לישיבה בישראל, כפי שיקבע שר הפנים; לעניין סעיף קטן זה, חזקה על מי שיושב דרך קבע מחוץ לישראל כי לא יוותר חסר כל אזרחות; בסעיף קטן זה, "הפרת אמונים למדינת ישראל" – לרבות רכישת אזרחות או זכות לישיבת קבע במדינה או בשטח המנויים בתוספת; וחזקה היא כי מי שיושב דרך קבע במדינה או בשטח המנויים בתוספת, רכש זכות לישיבת קבע במדינה או בשטח כאמור.
     (ג) ביטול אזרחות ישראלית לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) ייעשה במתן הודעה מאת שר הפנים ומהיום שקבע השר בהודעה.
    (ד) שר הפנים ימנה ועדה, בראשות שופט בדימוס או מי שכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, אשר תייעץ לו לעניין החלטות לפי סעיף זה.
    (ה) שר הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת."

דברי הסבר

ביום 28 ביולי 2008 התקבל בכנסת תיקון מס' 9 לחוק האזרחות. במסגרת תיקון זה נשללה סמכותו של שר הפנים לבטל אזרחות ישראלית במקרה של הפרת אמונים למדינת ישראל, והועברה לבית המשפט לעניינים מינהלים. כמו כן, הוגבלה סמכותו של שר הפנים לבטל אזרחות במקרה שהאזרחות נרכשה על יסוד פרטים כוזבים.
בנוסף, במסגרת התיקון האמור ניתנה הגדרה מצומצמת מאוד למעשה המהווה "הפרת אמונים למדינת ישראל" בגינו ניתן לבטל אזרחות ישראלית, עד כדי כך שביטול אזרחות מטעם זה כיום הוא כמעט לא מעשי.
מטרת הצעת החוק היא להחזיר לשר הפנים את הסמכות לבטל אזרחות ישראלית ולהגדיר מעשה שיש בו "הפרת אמונים למדינת ישראל" באופן שניתן יהיה לממש סמכות זו במקרים הראויים לכך.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת דוד אזולאי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1365/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' בחשוון התשע"ד – 14.10.13

שינוי גודל גופנים