הצעת חוק: להוסיף למטרות החינוך את המטרה – "לחנך לחיזוק הערך של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודית"

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – מטרות החינוך), התשע"ד–2013

קיימת הסכמה ציבורית שישנו ניסיון לפגיעה בקשר המיוחד של עם ישראל לארצו בייחודיות, בשייכות ובזיקה שיש לעם ישראל למדינת ישראל. על כן יש לחזק את חינוך הדור הצעיר ולפעול לחינוך במדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי.
לפיכך מוצע להוסיף לחוק את המטרה "לחנך לחיזוק הערך של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודית".

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – מטרות החינוך), התשע"ד–2013

תיקון סעיף 2   
1.    בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953 , בסעיף 2(4), אחרי "מורשת ישראל והמסורת היהודית" יבוא "לחנך לחיזוק הערך של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי".

דברי הסבר
סעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953 (להלן – החוק), המגדיר את מטרות החינוך מתייחס לכלל המרחב הלימודי והחינוכי ומחייב את מוסדות החינוך לפעול בכל תחומי הדעת וביתר הפעילויות החינוכיות והערכיות. דא עקא שמטרות החינוך אינן כוללות את הצורך בחיזוק הערך של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי.
קיימת הסכמה ציבורית שישנו ניסיון לפגיעה בקשר המיוחד של עם ישראל לארצו בייחודיות, בשייכות ובזיקה שיש לעם ישראל למדינת ישראל. על כן יש לחזק את חינוך הדור הצעיר ולפעול לחינוך במדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי.
לפיכך מוצע להוסיף לסעיף 2(4) לחוק את המטרה "לחנך לחיזוק הערך של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודית".
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת שמעון אוחיון וקבוצת חברי הכנסת (פ/1512/19).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בטבת התשע"ד – 30.12.13