הצעת חוק: להגביל את גובה התשלום שניתן לגבות בגין קבורה ורכישת חלקות קבר

הצעת חוק שירותי הדת (תיקון – הגבלת תשלומי קבורה חריגים), התשע"ד–2013

חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971, וחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, קובעים מגבלות על גובה התשלום אותו רשאית חברת קבורה לגבות בגין קבורה ובגין רכישת חלקות קבר, אולם החוקים האמורים כוללים גם סייגים, לגביהם מגבלות התשלום האמורות אינן חלות.
משמעות הדברים היא כי גובה התשלום אותו רשאית חברת הקבורה לגבות בגין קבורה בשטחים האמורים אינו מוגבל, ובנסיבות אלה נוצר מצב שלעיתים חלק מחברות הקבורה דורשות עבור כך מחירים מופקעים. זהו מצב בלתי נסבל, המעניק יתרון בבחירת מקומות הקבורה לבעלי אמצעים, ויוצר בפועל אזורי קבורה "לעשירים בלבד".
לפיכך מוצע לתקן את החוק ולהגביל את גובה התשלום גם במקרים האמורים.

תיקון סעיף 14א: 
1. בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971 , (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 14א(ז) –
    (1) האמור בו יסומן "(1)", ובו, במקום "חוק זה" יבוא "סעיפים קטנים (ב) עד (ו)";
    (2) אחרי פסקה (1) יבוא:
        "(2) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, יקבע סכום מרבי שישלם אדם המבקש לרכוש חלקת קבר בחיים בחלקות כאמור בפסקה (1).
         (3) על הסכום שייקבע לפי סעיף פסקה (1) יחולו, בשינויים המחויבים, סעיפים 14א, 14א1 ו- 14א3 עד 14ב."
תיקון סעיף 14א4:
2. בסעיף 14א4 לחוק העיקרי –
   (1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "או לעניין תקנות שנקבעו לפי סעיף 14א(ז)(2), לפי העניין.";
   (2) בסעיף קטן (א1), לפני "בבית העלמין האזורי" יבוא "סכום העולה על הסכום שיקבע השר, בהסכמת שר האוצר; ולעניין"
תקנות ראשונות:
3. תקנות ראשונות לפי סעיף 14א(ז)(2) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ייקבעו בתוך 90 ימים מיום תחילתו של חוק זה.

דברי הסבר

חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971, וחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, קובעים מגבלות על גובה התשלום אותו רשאית חברת קבורה לגבות בגין קבורה ובגין רכישת חלקות קבר, אולם החוקים האמורים כוללים גם סייגים, לגביהם מגבלות התשלום האמורות אינן חלות.
סייגים אלה כוללים קבורה בבתי עלמין סגורים (בתי עלמין שנקבעו בתקנות, אשר נותרה בהם כמות מצומצמת של מקומות קבורה), לרבות בחלקה שנרכשה בחיי הנפטר, וכן קבורה בחלקות חריגות (בבתי עלמין שאינם סגורים) שהוסכם עליהן בין המוסד לביטוח לאומי לבין חברת הקבורה.
משמעות הדברים היא כי גובה התשלום אותו רשאית חברת הקבורה לגבות בגין קבורה בשטחים האמורים אינו מוגבל, ובנסיבות אלה נוצר מצב שלעיתים חלק מחברות הקבורה דורשות עבור כך מחירים מופקעים. זהו מצב בלתי נסבל, המעניק יתרון בבחירת מקומות הקבורה לבעלי אמצעים, ויוצר בפועל אזורי קבורה "לעשירים בלבד".
לפיכך מוצע לתקן את החוק ולהגביל את גובה התשלום גם במקרים האמורים, כך שבכל מקרה, לרבות ביחס לשטחים האמורים, גובה התשלום אותו תהיה רשאית חברת קבורה לגבות לא יעלה על סכומים שייקבעו בתקנות.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' בחשוון התשע"ד – 14.10.13