הצעת חוק: להבטיח ייצוג הולם לנשים במועצות הדתיות

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – ייצוג הולם לנשים במועצות דתיות), התשע"ד–2014

מוצע כי ייצוגן השווה של נשים במועצות הדתיות יובטח במסגרת החוק ובהתאם לעקרונות השוויון של המשפט הישראלי. 

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – ייצוג הולם לנשים במועצות דתיות), התשע"ד–2014

הוספת סעיף 5א:
1. בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971 , אחרי סעיף 5 יבוא:
        "ייצוג הולם לנשים במועצה –
        5א. לפחות מחצית חברי המועצה תהיינה נשים."

דברי הסבר
המועצות הדתיות בישראל, שמעמדן וסמכותן מוסדר בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971, אמונות על אספקת שירותי דת וגביית אגרות בעבור שירותי הדת שהיא מספקת ברשות המקומית שבמסגרתה היא פועלת.
כך, אמונה המועצה הדתית בדרך כלל על התנהלותם התקינה של בתי קברות, מקוואות, בתי כנסת וכדומה. מטבע הדברים, מדובר בשירותים שניתנים לכלל ציבורי האזרחים היהודיים ברשות המקומית הרלוונטית. לפיכך, ראוי כי ייצוגן של נשים במועצות הדתיות, המוסמכות לקבל החלטות הנוגעות לאורך חייהם של נשים וגברים כאחד, יובטח.
במהלך פורץ דרך, סללה הגברת לאה שקדיאל בעקבות עתירתה (בג"ץ 153/87 לאה שקדיאל נ' השר לענייני דתות, מב (2) 221) את דרכן של נשים לחברות במועצות הדתיות בישראל.
ואולם, ייצוגן במועצות מועט ואינו הולם. מנתוני עמותת "חדו"ש" לחופש דת ושוויון, עולה כי נשים מהוות 5% בלבד מכלל חברי המועצות. רק אחת מכל 20 חברים היא אישה, רק בשליש מהמועצות הדתיות ישנה אישה ואין כיום אף אישה המכהנת כיו"ר מועצה דתית.
מוצע כי ייצוגן השווה של נשים יובטח במסגרת החוק ובהתאם לעקרונות השוויון של המשפט הישראלי. הבטחת ייצוגן של נשים כאמור יסייע בקידום השתתפותן בקבלת החלטות ובקביעת מדיניות המשפיעה על הציבור היהודי בישראל בתחום שירותי הדת.
הצעת החוק נכתבה בסיוע מרכז "רקמן" לקידום מעמד האישה, אוניברסיטת בר-אילן.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ז באדר ב' התשע"ד – 19.3.14