הצעת חוק: להאריך את תקופת המאסר המקסימלית לסרבני גט מעשר שנים לעשרים שנים

הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הארכת התקופה המרבית למאסר כפייה), התשע"ד–2013

ההצעה מבקשת להאריך את תקופת מאסר הכפייה המקסימלית לסרבן גט מעשר שנים כיום לעשרים שנים. 

הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הארכת התקופה המרבית למאסר כפייה), התשע"ד–2013

תיקון סעיף 3:
1. בחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה–1995 , בסעיף 3(ב), במקום "עשר שנים" יבוא "עשרים שנים".

דברי הסבר

חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה–1995, מסמיך את בתי הדין הרבניים להוציא צווי הגבלה נגד סרבני גט המסרבים לקיים פסקי דין של גירושין. על פי החוק ניתן, בין השאר, להורות על מאסרו של סרבן גט. כיום נמצאים בבתי הכלא מספר סרבני גט המרצים תקופת מאסר לכפיית גט מזה שנים והכל בשל סרבנות עיקשת ונקמנות. ההצעה מבקשת להאריך את תקופת מאסר הכפייה המקסימלית לסרבן גט מעשר שנים כיום לעשרים שנים.
תיקון זה נועד לסייע לבתי הדין הרבניים ליישם את החוק, לצמצם את מקרי סרבנות הגט ולסייע לעגונות ומסורבות גט, האסורות בכבלי נישואיהן, להשתחרר מכבליהן.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת ציפי חוטובלי (פ/3284/18).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בכסלו התשע"ד – 11.11.13