הצעת חוק: לא לאפשר לבני/ות זוג מאותו המין לאמץ ילדים

הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – הגבלות על אימוץ), התשע"ד–2013

הצעת חוק זו באה בעקבות החלטה שהתקבלה בשנת 2008 על ידי היועץ המשפטי לממשלה מר מני מזוז, לאפשר לבני זוג מאותו המין לאמץ ילדים; אף אם אין חולק על עקרונות המשטר הדמוקרטי ועל חירותו של כל אדם לחיות את חייו באופן פרטי כראות עיניו, הרי שהחלטתו של היועץ המשפטי לממשלה עלולה להביא לפגיעה באותם ילדים מאומצים שכן נגזר עליהם לגדול בסביבה חריגה שבה הוריהם בני אותו המין; יש חשש כי הם עלולים לסבול מלעג והצקות מצד חבריהם ומכריהם לספסל הלימודים; מעבר לעובדה שאותם ילדים חוו פגיעה טראומטית בשל כך שאינם חיים עם שני הוריהם הביולוגים, עלולות להיגרם להם פגיעות נפשיות נוספות עקב האקלים שבו יחיו.
מטרת הצעת חוק זו לאפשר לאותם ילדים מאומצים לחיות באקלים סביבתי נורמטיבי ותומך.

הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – הגבלות על אימוץ), התשע"ד–2013

הוספת סעיף 3א    
1.        בחוק אימוץ ילדים, התשמ"א–1981 (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 3 יבוא:
        "אי כשירות בני זוג מאותו מין  
3א.    על אף האמור בכל דין, לא יהיה כשיר אדם לאמץ את ילדו של אדם אחר אם היו שניהם בני אותו מין."
הוספת סעיף 25א   
2.        אחרי סעיף 25 לחוק העיקרי יבוא:
        "סייג לסמכות לסטות מסייגים    25א.    על אף האמור בסעיף 25, לא ייתן בית המשפט צו אימוץ לבני זוג מאותו מין."

דברי הסבר
הצעת חוק זו באה בעקבות החלטה שהתקבלה בשנת 2008 על ידי היועץ המשפטי לממשלה מר מני מזוז, לאפשר לבני זוג מאותו המין לאמץ ילדים; אף אם אין חולק על עקרונות המשטר הדמוקרטי ועל חירותו של כל אדם לחיות את חייו באופן פרטי כראות עיניו, הרי שהחלטתו של היועץ המשפטי לממשלה עלולה להביא לפגיעה באותם ילדים מאומצים שכן נגזר עליהם לגדול בסביבה חריגה שבה הוריהם בני אותו המין; יש חשש כי הם עלולים לסבול מלעג והצקות מצד חבריהם ומכריהם לספסל הלימודים; מעבר לעובדה שאותם ילדים חוו פגיעה טראומטית בשל כך שאינם חיים עם שני הוריהם הביולוגים, עלולות להיגרם להם פגיעות נפשיות נוספות עקב האקלים שבו יחיו.
מטרת הצעת חוק זו לאפשר לאותם ילדים מאומצים לחיות באקלים סביבתי נורמטיבי ותומך.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת נסים זאב (פ/1944/17), ועל ידי חבר הכנסת דוד אזולאי (פ/3578/17) ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת נסים זאב (פ/1038/18).
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת דוד אזולאי (פ/1147/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' בחשוון התשע"ד – 14.10.13