הצעת חוק: לאפשר שימוש במקוואות טהרה לצרכי ההלכה האורתודוכסית בלבד

לפי הצעת החוק שהגיש ח"כ משה גפני, עליה חתומים גם חברי הכנסת מסיעות ש"ס והבית היהודי, מוצע לקבוע בחוק כי ייעוד השימוש במקוואות טהרה ציבוריים שבאחריות גופים ממשלתיים, כגון רשויות מקומיות ומועצות דתיות יהיה לצורך טבילה הלכתית בלבד. עוד מוצע לקבוע כי הסמכות להגדיר את ייעוד השימושים שיותרו במקוואות תהיה בידי מועצת הרבנות הראשית לישראל בלבד.הצעת חוק זאת הינה הצעת חוק 'עוקף בג"צ' הבא למנוע את החלטת בג"צ מהחודש האחרון המאפשרת טבילת גיורים קונסרבטיבים ורפורמים במקוואות.

להלן הצעת החוק המלאה-

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – הסדרת ייעוד השימוש במקווה טהרה), התשע"ו–2016
 הוספת סעיף 14ג
1.בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971[ אחרי סעיף 14ב יבוא:
"הסדרת ייעוד השימוש במקוואות טהרה
14ג.
(א)בסעיף זה –
 "מקווה טהרה" – מקום מקורה בבעלות ציבורית שמיועד לטבילה לצורכי טהרה או גיור;
 "טבילה הלכתית" – טבילה לצורך קיום ההלכה והמנהג היהודיים לפי פסקי השולחן ערוך ובהתאם להוראות מועצת הרבנות הראשית לישראל.
(ב)שימוש במקווה טהרה יתאפשר אך ורק לצורך טבילה הלכתית.
(ג)הוראות חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000 לא יחולו על השימוש או מניעת שימוש במקווה טהרה לפי סעיף זה.".

 

דברי הסבר
 מקדמת דנא, עוד בתקופת בית ראשון ולפניו, שימשו המקוואות לצרכים הלכתיים שונים כגון טהרה לצורך אכילת תרומה, הקרבת קורבנות, גירות, דיני אישות ועוד.
על חשיבותם הרבה של מקוואות הטהרה ביהדות ניתן ללמוד מההוראה המחייבת את הכהן הגדול לטבול חמש פעמים ביום הקדוש ביותר ביהדות – יום הכיפורים. הטבילה התקיימה בין היתר לצורך כניסה למקום המקודש ביותר, הלא הוא "קודש הקודשים". בני ישראל אף צוו להיטהר גם לפני מעמד הר סיני וכהכנה לקבלת התורה.
במדינת ישראל, מאז ומעולם, משמשים המקוואות לצורכי מסורת הלכה ומנהג ולשם כך ניתן מימון ציבורי לבניית ותיחזוק המקוואות.
בעקבות עתירת גופים שמטרתם לקעקע את יסודות היהדות המקובלת במשך אלפי שנים, פסק בית המשפט העליון (עע"מ 5875/10 התנועה המסורתית נ' המועצה הדתית באר שבע, 11.2.2016), כי יש לאפשר לכתות שונות לעשות שימוש במקוואות טהרה, לצורך טקסים שונים שנערכים על ידן.
לאור האמור, מוצע לקבוע בחוק כי ייעוד השימוש במקוואות טהרה ציבוריים שבאחריות גופים ממשלתיים, כגון רשויות מקומיות ומועצות דתיות יהיה לצורך טבילה הלכתית בלבד.
עוד מוצע לקבוע כי הסמכות להגדיר את ייעוד השימושים שיותרו במקוואות תהיה בידי מועצת הרבנות הראשית לישראל בדומה לשירותים שונים שבהם קבע המחוקק רגולטור שמוסמך לתת אישורים, כגון תרופות ואישורי תקן למוצרים שניתנים לפי החוק רק על ידי הגורם המוסמך.
 ———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז באדר א' התשע"ו – 7.3.16