הצעת חוק: לאפשר קבלת פטור מטעמי מצפון מהשירות הצבאי

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – פטור מטעמי מצפון), התשע"ג–2013

בנסיבותיה של מדינת ישראל, אשר היא מדינה הטרוגנית באופן מיוחד, הן מבחינת הרכבה האתני והדתי והן מבחינת המסורות התרבותית והפוליטיות המתקיימות בה, יש חשיבות משנה לקיומה של מערכת חוקתית המגנה על הפלורליזם הערכי ועל חופש המצפון והבחירה של כל אזרח. אחת הסוגיות המרכזיות בהקשר זה היא סוגיית השירות הצבאי אשר מהווה בעיה קשה עבור אזרחים רבים. הצעת חוק זו נועדה לתת מענה לבעיה זו.

הוספת סעיף 40א:
1. בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986 , אחרי סעיף 40 יבוא:
"פטור מטעמי מצפון:
40א. מועמד לשירות ביטחון שהצהיר בכתב לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–1971 , בפני שופט, כי טעמים שבמצפון מונעים אותו מלשרת בשירות ביטחון, יהיה פטור משירות ביטחון לאחר שימסור את התצהיר, באופן ובמועד שייקבעו בתקנות, לפוקד שהוסמך לכך."

דברי הסבר
שני עקרונות יסוד מהווים את הבסיס הלגיטימי של המשטר הדמוקרטי-ליברלי: קיומו של פלורליזם ערכי ותרבותי בקרב ציבור האזרחים; ואופייה החוזי-וולונטרי של ההתקשרות שבין האזרחים והשלטונות. כל מערכת חוק אשר אינה נותנת ביטוי נאמן לעקרונות אלה מהווה פגיעה מוסרית באושיותיו של משטר זה.
על כן, מחייב השכל הישר את השלטונות שלא לכפות על אזרח כלשהו מעשה הנוגד את ערכיו הבסיסיים ביותר. כפייה שכזו מפרה את העיקרון החוזי-וולונטרי שבהתקשרות האזרח לשלטון והופכת התקשרות זו לשרירותית.
בנסיבותיה של מדינת ישראל, אשר היא מדינה הטרוגנית באופן מיוחד, הן מבחינת הרכבה האתני והדתי והן מבחינת המסורות התרבותית והפוליטיות המתקיימות בה, יש חשיבות משנה לקיומה של מערכת חוקתית המגנה על הפלורליזם הערכי ועל חופש המצפון והבחירה של כל אזרח. אחת הסוגיות המרכזיות בהקשר זה היא סוגיית השירות הצבאי אשר מהווה בעיה קשה עבור אזרחים רבים. הצעת חוק זו נועדה לתת מענה לבעיה זו.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברי הכנסת זהבה גלאון ורומן ברונפמן (פ/1101), ועל שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון (פ/22/17).
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה ועל שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1155; פ/255/17), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת מוחמד ברכה (פ/438/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב באייר התשע"ג – 22.4.13