הצעת חוק: לאפשר פעולה סדירה של תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי

הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, התשע"ד–2014

מטרת הצעת החוק היא לאפשר פעולה סדירה של תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי.

הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, התשע"ד–2014

הגדרות:
1.    בחוק זה –
        "יום המנוחה השבועי" – פרק זמן אשר מתחיל עם שקיעת החמה ביום שישי ומסתיים עם שקיעת החמה ביום שבת;
        "קו שירות" – כהגדרתו בפקודת התעבורה (להלן – הפקודה);
        "שירותי תחבורה ציבורית" – כהגדרתם בסעיף 77א(א) לפקודה.
הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי:
2.    על אף האמור בכל דין או הסכם, שירותי התחבורה הציבורית יופעלו גם ביום המנוחה השבועי.
מקרים חריגים:
3.    שר המשפטים, בהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת ברוב קולות של חבריה, רשאי לקבוע שרכבת מקומית כהגדרתה בפקודה, וכן אוטובוס או מונית, לא יפעלו ביום המנוחה השבועי בקו שירות עירוני מסוים, או שהמסלול של אותו קו שירות ישונה ביום זה.
ביצוע ותקנות:
4.    שר התחבורה והבטיחות בדרכים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בכפוף להוראות סעיף 3, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות לעניין הפעלת שירות משירותי התחבורה הציבורית בתדירות מצומצמת ביום המנוחה השבועי.

דברי הסבר
מטרת הצעת החוק היא לאפשר פעולה סדירה של תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי.
במציאות הקיימת היום, כאשר ברוב המקומות בישראל אין תנועה של תחבורה ציבורית מערב שבת ועד מוצאי שבת, בעוד שתנועת התחבורה הפרטית אינה מוגבלת, תושבי ישראל שאין ברשותם רכב פרטי מופלים לרעה בצורה בלתי הוגנת. זכותם לחופש תנועה נשללת למשך 24 שעות בכל שבוע, ללא הצדקה.
סעיף 3    
מוצע לקבוע כי במקרים חריגים תינתן אפשרות להגביל תנועה של קווי אוטובוס, מוניות שירות ורכבות מקומיות, בקווי שירות עירוניים ביום המנוחה השבועי. הסדר זה יאפשר להתגבר על הבעיות של פגיעה ברגשות הדתיים של תושבי שכונות מסוימות, שבהן אסורה באותו יום גם תנועה של רכבים פרטיים. סעיף זה לא יחול על תחבורה ציבורית בין-עירונית. איסור תנועה של קו שירות או שינוי מסלולו ביום המנוחה השבועי ייעשו בהתאם להוראות סעיף 3 בלבד.
סעיף 4    
מוצע להסמיך את שר התחבורה והבטיחות בדרכים להתקין תקנות לביצוע החוק, ובכלל זה לקבוע שקו שירות כלשהו של תחבורה ציבורית יפעל ביום המנוחה השבועי בתדירות נמוכה יותר מאשר בימי העבודה, מסיבות של כדאיות.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1414/17) ועל ידי חברי הכנסת זהבה גלאון ורן כהן (פ/53/17), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/355/18).
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/3588/18), על ידי חבר הכנסת חיים אורון וקבוצת חברי הכנסת (פ/331/18; הוסרה מסדר היום ביום כ' בסיוון התשע"א (22 ביוני 2011)) ועל ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/3262/18; הוסרה מסדר היום ביום ו' באדר התשע"ב (29 בפברואר 2012)), ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/627/19).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באדר ב' התשע"ד – 10.3.14