הצעת חוק: לאפשר לכל אדם לבחור אם ברצונו להיקבר קבורה אזרחית, או בהתאם לדתו שלו

הצעת חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית (תיקון – קבורה דתית חלופית), התשע"ג–2013

מוצע לקבוע כי בתי הקברות יהיו בתי קברות אזרחיים, תוך הקצאת קרקע לקבורה דתית, על מנת לאפשר לכל אדם להיקבר על פי דתו ואמונתו.

תיקון שם החוק:
1. בחוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו–1996 (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, אחרי המילה "אזרחית" יבוא "או לקבורה דתית".
תיקון סעיף 1:
2. בסעיף 1 לחוק העיקרי –
   (1) לפני ההגדרה "בית עלמין אזרחי חלופי" יבוא:
       ""בית עלמין" – בית עלמין אזרחי או בית עלמין דתי חלופי;";
   (2) בהגדרה "בית עלמין אזרחי חלופי", המילה "חלופי" – תימחק;
   (3) אחרי ההגדרה "בית עלמין אזרחי" יבוא:
       ""בית עלמין דתי חלופי" – בית עלמין שהקבורה בו תיעשה על פי מנהגי עדה דתית מסוימת;";
   (4) בהגדרה "השר", במקום "השר לעניני דתות" יבוא "שר הפנים".
החלפת סעיף 2:
3. במקום סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא: 
"הזכות לקבורה בבית עלמין  –
    2. (א) אדם שיש לקוברו בישראל ייקבר בקבורה אזרחית בבית עלמין אזרחי.
        (ב) אדם זכאי להיקבר בקבורה דתית בבית עלמין דתי חלופי אם בחר בכך ואם ניתן לקוברו בקבורה דתית על פי דיני דתו; הבחירה יכול שתהיה בצוואה או בכל דרך אחרת."
תיקון סעיף 4:
4. בסעיף 4 לחוק העיקרי –
    (1) בכותרת השוליים, המילה "אזרחי" – תימחק;
    (2) בסעיף קטן (א) –
        (א) האמור בו יסומן "(2)", ובמקום המילים "אזרחי חלופי" יבוא "דתי חלופי";
        (ב) לפניו יבוא:
             "(1) השר יקבע מקום אשר ייועד, בכפוף לכל דין, לשמש כבית עלמין אזרחי."
תיקון סעיף 5:
5. בסעיף 5 לחוק העיקרי, המילים "אזרחי חלופי" – יימחקו.

דברי הסבר
מדינה מתוקנת אינה צריכה להתערב בדרך קבורתו של מת. המדינה אמורה להציע לכלל אזרחיה קבורה אזרחית הולמת. חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו–1996, ניסה, ללא הצלחה, לתקן מצב אשר מעוות בבסיסו. הצעת חוק זו הופכת את היוצרות.
מוצע לקבוע כי בתי הקברות יהיו בתי קברות אזרחיים, תוך הקצאת קרקע לקבורה דתית, על מנת לאפשר לכל אדם להיקבר על פי דתו ואמונתו.
הצעת חוק זו מוסיפה זכות סוציאלית לאזרחי ישראל, לפיה לכל אזרח בישראל הזכות להיקבר. זכות זו תמומש על דרך של קבורה אזרחית, אך אם אותו אדם הותיר בצוואתו או בכל דרך אחרת בקשה להיקבר בקבורה דתית או על פי דיני דתו, תעמוד לו זכות זו גם כן.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חבר הכנסת יוסף-יצחק פריצקי (פ/2853; פ/3935), על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת אילן ליבוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/3034), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת אורית זוארץ (פ/3202/18), ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/855/19).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשע"ג – 18.3.13

שינוי גודל גופנים