הצעת חוק: לאפשר לדוברי השפה הערבית אשר לא דוברים את השפה העברית להתאזרח

הצעת חוק האזרחות (תיקון – התאזרחות דוברי השפה הערבית), התשע"ד–2013

על אף מעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית, על פי סימן 82 לדבר המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1922 עד 1947, דוברי השפה הערבית אינם יכולים לקבל אזרחות במדינה, דבר המפלה אוכלוסייה זו לרעה. מוצע בהצעת החוק לאפשר התאזרחות גם לדוברי השפה הערבית.

תיקון סעיף 5:
1.  בחוק האזרחות, התשי"ב–1952 , בסעיף 5(א)(5), בסופו יבוא "או הערבית".

דברי הסבר

סעיף 5(א) לחוק האזרחות, התשי"ב–1952, קובע את התנאים להתאזרחות. על פי פסקה (5) לסעיף זה, אחד התנאים להתאזרחות הוא ידיעת-מה את השפה העברית.
על אף מעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית, על פי סימן 82 לדבר המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1922 עד 1947, דוברי השפה הערבית אינם יכולים לקבל אזרחות במדינה, דבר המפלה אוכלוסייה זו לרעה. מוצע בהצעת החוק לאפשר התאזרחות גם לדוברי השפה הערבית.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה ועל שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת עזמי בשארה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1120; פ/543/17), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1634/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' בחשוון התשע"ד – 14.10.13