הצעת חוק: לאפשר לאדם אשר זכאי לקצבת ביטוח לאומי לצאת מישראל למען מילוי מצווה דתית מבלי לאבד את קצבתו

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – זכאות לגמלה למי שיצא את ישראל למילוי מצווה דתית),
התשע"ג–2013

לפי התיקון המוצע, זכאי אשר מקבל קצבה מהביטוח הלאומי, שיצא את ישראל למען מילוי מצווה דתית כמו עלייה לרגל למכה (חג' ועומרה), לא יאבד את זכותו לקבל את הגמלה ואת זכויותיו להבטחת הכנסה. 
מילוי מצווה דתית היא זכות לכל אדם מאמין ומוקנה לו מעצם חוק חופש הפולחן. ועל כן, שלילת קצבה או גמלה למי שיצא את ישראל לצורך מילוי מצווה דתית הנה מנוגדת

תיקון סעיף 14א:
1. בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980 , בסעיף 14א(ב)(1), בסופו יבוא "למעט אם יצא לרגל מילוי מצווה דתית;"

דברי הסבר
לפי סעיף 14א לחוק הבטחת הכנסה, זכאי לגמלה מהביטוח הלאומי שיממש את זכותו לנסוע למדינה אחרת, גם אם לזמן קצר, יאבד את זכויותיו הלגיטימיות להבטחת הכנסה.
לפי התיקון המוצע, זכאי אשר מקבל קצבה מהביטוח הלאומי, שיצא את ישראל למען מילוי מצווה דתית כמו עלייה לרגל למכה (חג' ועומרה), לא יאבד את זכותו לקבל את הגמלה ואת זכויותיו להבטחת הכנסה.
מילוי מצווה דתית היא זכות לכל אדם מאמין ומוקנה לו מעצם חוק חופש הפולחן. ועל כן, שלילת קצבה או גמלה למי שיצא את ישראל לצורך מילוי מצווה דתית הנה מנוגדת
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת החמש-עשרה ועל שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת עבד אלמאלכ דהאמשה וקבוצת חברי הכנסת (פ/3999; פ/865), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה (פ/1647/18; הוסרה מסדר היום ביום ט"ו בכסלו התש"ע (2 בדצמבר 2009)).
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת ג'מאל זחאלקה וחנין זועבי (פ/3062/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשע"ג – 18.3.13