הצעת חוק: לאפשר את מינויה של אישה לתפקיד מנהלת בתי הדין הרבניים

הצעת חוק הדיינים (תיקון – כשירות למנהל בתי הדין הרבניים), התשע"ד–2013

הצעת חוק זו נועדה לאפשר מינויה של אישה לתפקיד מנהלת בתי הדין הרבניים. 

הצעת חוק הדיינים (תיקון – כשירות למנהל בתי הדין הרבניים), התשע"ד–2013

החלפת סעיף 13:
1. בחוק הדיינים, התשט"ו–1955 , במקום סעיף 13 יבוא:
    "סדרי מינהל:
13. (א) השר יקבע, בתקנות או בהוראות מינהל, לפי העניין, את סדרי המינהל של בתי הדין הרבניים וימנה, בהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול, את מנהל בתי הדין הרבניים, בין שהוא דיין ובין שאינו דיין.
      (ב)    מנהל בתי הדין הרבניים יהיה אחראי בפני השר על ביצועם של סדרי המינהל."

דברי הסבר
במצב המשפטי הקיים כיום, בתי הדין הרבניים מאוישים על ידי דיינים גברים בלבד. החוק אינו מאפשר לאישה להתמנות אף למשרה של מנהלת בתי הדין שהיא משרה מינהלית ולא שיפוטית. הצעת חוק זו נועדה לאפשר מינויה של אישה לתפקיד מנהלת בתי הדין הרבניים. לשם כך מבוטלת הדרישה הייחודית לכשירות לדיינות או לרבנות, הניתנת בישראל לגברים בלבד.
הצעת החוק יוצרת אחידות בין הליך מינויו של מנהל בתי הדין הרבניים להליך מינויו של מנהל בתי המשפט, הליך המוסדר בסעיף 82 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984.
הצעה זו אינה עומדת בסתירה להלכה היהודית ועולה בקנה אחד עם חוק-יסוד: חופש העיסוק ועם עקרון השוויון הנגזר מחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת אורית זוארץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/2568/18), ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/2629/19; הוסרה מסדר היום ביום ט"ז בטבת התשע"ב (11 בינואר 2012) ועל ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/768/19).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג בטבת התשע"ד – 16.12.13