הצעת חוק: לאסור שידול להמרת דת

הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור שידול להמרת דת), התשע"ג–2013

מוצע כי לצד האיסור על מתן הטבות כפיתוי להמרת דת, ייאסר גם עצם השידול להמרת דת, כשזה נעשה בפניה ישירה לאדם.
עוד מוצע להחמיר את העונש החל על מי שעורך טקס המרת דת של קטין, ולהעמידו על שנתיים מאסר, במקום שישה חודשים, כקבוע היום בסעיף 368(א) לחוק.

תיקון סעיף 174א:
1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 174א –
   (1) בכותרת השוליים, בתחילתה יבוא "שידול או";
   (2) האמור בו יסומן "(ב)" ולפניו יבוא:
       "(א) המשדל אדם, בפניה ישירה אליו, להמיר דתו, דינו – מאסר שנה, ואם היה האדם קטין, דינו – מאסר שנתיים."
תיקון סעיף 368:
2. בסעיף 368 לחוק העיקרי –
   (1) בסעיף קטן (א), במקום "מאסר ששה חודשים" יבוא "מאסר שנתיים";
   (2) סעיף קטן (ב) – בטל.

דברי הסבר
חוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – החוק), קובע מספר עבירות בנושא איסור שידול להמרת דת, כמפורט להלן:
סעיף 174א, "מתן הטבות כפיתוי להמרת דת":
הנותן או מבטיח לאדם כסף, שווה כסף או טובת הנאה חמרית אחרת כדי לפתות אותו להמיר דתו או כדי שיפתה אדם אחר להמיר דתו, דינו – מאסר חמש שנים או קנס 50,000 לירות.
סעיף 174ב, "קבלת הטבות תמורת המרת דת":
המקבל או מסכים לקבל כסף, שווה כסף או טובת הנאה חמרית אחרת תמורת הבטחה להמיר דתו או לגרום לכך שאדם אחר ימיר דתו, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס 300,000 לירות.
סעיף 368, "המרת דתו של קטין":
(א) העורך טקס המרת דתו של קטין או עושה פעולה אחרת המביאה לידי המרת דתו של קטין, בניגוד להוראות סעיף 13א לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962, דינו – מאסר שישה חדשים.
(ב) המשדל קטין, בפניה ישירה אליו, להמיר דתו, דינו – מאסר שישה חדשים.
בתקופה האחרונה התגברו ניסיונותיהם של גופים מסיונריים, בעיקר נוצריים, לשדל להמרת דת. לעיתים ניסיונות אלה אינם כרוכים בהבטחת כסף או טובות הנאה חומריות, ולכן אינם אסורים לפי הדין הקיים, אולם השלכותיהם השליליות הרבות, לרבות נזקים נפשיים, מחייבות את התערבות המחוקק. זאת בעיקר לאור העובדה שמרבית הניסיונות להביא אנשים להמיר את דתם מתמקדים בבני השכבות החלשות, אשר בשל מצבם החברתי-כלכלי נתונים ביתר קלות לניסיונות שכנוע מעין אלה.
לפיכך, מוצע כי לצד האיסור על מתן הטבות כפיתוי להמרת דת, ייאסר גם עצם השידול להמרת דת, כשזה נעשה בפניה ישירה לאדם. מוצע להבחין בין מצב שבו האדם אותו מנסים לשדל הוא בגיר, שאז העונש המקסימלי המוצע הוא שנת מאסר, לבין מצב שבו מנסים לשדל קטין, שאז העונש המקסימלי המוצע הוא שנתיים מאסר (ולכן מוצע במקביל לבטל את סעיף 368(ב) לחוק, הדן בשידול קטין להמרת דת).
עוד מוצע להחמיר את העונש החל על מי שעורך טקס המרת דת של קטין, ולהעמידו על שנתיים מאסר, במקום שישה חודשים, כקבוע היום בסעיף 368(א) לחוק.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חברי הכנסת יוסף לפיד ומשה גפני (פ/3739), על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת משה גפני (פ/23), על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת משה גפני (פ/2313/17) ועל ידי חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/2523/17), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב (פ/2113/18) ועל ידי חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/1583/18), ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת מאיר פרוש (פ/1171/19).
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חבר הכנסת אמנון כהן (פ/3709) ועל ידי חבר הכנסת מאיר פרוש (פ/4076), על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת אמנון כהן (פ/42), על ידי חבר הכנסת שלמה בניזרי וקבוצת חברי הכנסת (פ/795) ועל ידי חבר הכנסת אליהו ישי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1084), על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת מאיר פרוש (פ/1891/17) ועל ידי חבר הכנסת יעקב מרגי (פ/2314/17), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אברהם מיכאלי (פ/1182/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בתמוז התשע"ג – 24.6.13