הצעת חוק: לאסור על חברה קדישא להשתמש בכסף שהיא גובה עבור חלקות קבר לתשלום משכורות

כיום, החברה קדישא גובה כספים עבור רכישת קבר בחיים, סכומים אלה נוספים על הסכומים המשולמים לה בגין שירותי הקבורה על ידי הביטוח הלאומי, לפי מגישי הצעת החוק- אין זה ראוי שסכומים אלו ישמשו את חברה קדישא עבור תשלום משכורות.
לפי הצעת חוק זאת, מוצע  לאסור על חברה קדישא להשתמש בסכומים הנגבים עבור רכישת חלקת קבר בחיים לתשלום משכורות, ובכדי להבטיח את האמור לעיל מוצע כי הכספים יוחזקו בחשבון בנק נפרד.

להלן הצעת החוק המלאה:

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – ייעוד תשלומים לרכישת חלקת קבר), התשע"ה– 2014

תיקון סעיף 14א 

1. בחוק שירותי הדת היהודים [נוסח משולב], התשל"א–1971 , בסעיף 14א, אחרי סעיף קטן (יא) יבוא:
 "(יא1)    בלי לגרוע מהוראות סעיף 14א7, כספים שהתקבלו עבור מכירת חלקת קבר בחיים ישמשו לכיסוי ההוצאות המפורטות להלן ויוחזקו בחשבונות בנק נפרדים שייוחדו למטרות אלה:
            (1)    רכישה ופיתוח הקרקע שנושא בהם גורם הקבורה;
            (2)    טיפול בחלקה;
            ׁ(3)    טיפול בלוויה ובשירותים הנלווים לכך;
            (4)    קבורה;
            (5)    עלויות אחזקת בית העלמין לאורך שנים;
            (6)    תשלום משכורות לעובדים העוסקים בפועל בקבורה."

דברי הסבר
סכומים שחברה קדישא גובה עבור רכישת קבר בחיים הם סכומים נוספים על אלה המשולמים לה בגין שירותי הקבורה על ידי הביטוח הלאומי, אין זה ראוי שסכומים אלו ישמשו את חברה קדישא עבור תשלום משכורות.
מוצע לפיכך לאסור על חברה קדישא להשתמש בסכומים הנגבים עבור רכישת חלקת קבר בחיים לתשלום משכורות. כדי להבטיח את האמור לעיל מוצע כי הכספים הנ"ל יוחזקו בחשבון בנק נפרד.