הצעת חוק: לאסור הפליה של מועמד לעבודה בשל אי שירות צבאי, לאומי או אזרחי

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – איסור הפליה בשל שירות צבאי), התשע"ג–2013

הצעת החוק מבקשת להסדיר את יחסם של מעבידים לעובדים או לדורשי עבודה, למשרה ציבורית או פרטית, שלא שירתו בצבא, בשירות לאומי או בשירות אזרחי, כדי להבטיח שלא תהיה הפליה או העדפת מועמדים אחרים על בסיס זה, כשדרישות התפקיד אינן מחייבות זאת. מטרת התיקון היא לוודא כי ההחלטה אם מועמד מתקבל או אינו מתקבל לעבודה תבוצע על סמך כישוריו המקצועיים של המועמד ומידת התאמתו לתפקיד המוצע.

תיקון סעיף 2:
1.  בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988 , בסעיף 2(א), אחרי "מפלגתם" יבוא "שירותם הסדיר כמשמעותו בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994 ".


דברי הסבר

הצעת החוק מבקשת להסדיר את יחסם של מעבידים לעובדים או לדורשי עבודה, למשרה ציבורית או פרטית, שלא שירתו בצבא, בשירות לאומי או בשירות אזרחי, כדי להבטיח שלא תהיה הפליה או העדפת מועמדים אחרים על בסיס זה, כשדרישות התפקיד אינן מחייבות זאת. מטרת התיקון היא לוודא כי ההחלטה אם מועמד מתקבל או אינו מתקבל לעבודה תבוצע על סמך כישוריו המקצועיים של המועמד ומידת התאמתו לתפקיד המוצע.
אחוז ניכר מאזרחי המדינה פטורים משירות צבאי, כך שהם לא שירתו בצבא או במסגרות השונות של שירות לאומי או שירות אזרחי מסיבות וטעמים שונים, בהם: סיבות אידיאולוגיות, סיבות של שיוך לאומי, סיבות של דת ומצפון, וכן סיבות של אי כשירות פיזית או נפשית.
העדפת יוצאי צבא, שירות לאומי ושירות אזרחי בכל תפקיד כשאין קשר בין שירות זה לאופי התפקיד המוצע, מאפשרת למעשה יצירת פערים משמעותיים בתעסוקה בין מרכיבי האוכלוסייה השונים, ומאפשרת את הפלייתן הלא מוצדקת של אוכלוסיות מסוימות. העדפת יוצאי צבא ומי ששירתו שירות לאומי או אזרחי כשדרישות התפקיד אינן מחייבות זאת, מבוססת על קונצנזוס של מה הוא שירות נאות למדינה, ללא שום קשר לדרישות מקצועיות כלשהן ובהתעלם מהדרתם של אלו שלא משרתים מהסיבות המנויות. הצעת חוק זו באה להגן על זכויותיהם של מי שבחרו, או שלא התאפשר להם לשרת בצבא, בשירות לאומי או בשירות אזרחי מכל טעם שהוא, לתעסוקה ופרנסה הוגנת כמו כל אזרח אחר.
תיקון זה יחול הן לגבי המגזר הפרטי, לרבות בתי עסק קטנים, והן לגבי מקומות עבודה גדולים במגזר הציבורי, שכן מרבית המשרות הזמינות עבור מועמדים בגיל צבא, סטודנטים וצעירים הן משרות במגזר הפרטי.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת חנין זועבי וג'מאל זחאלקה (פ/3436/18).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' בסיוון התשע"ג – 13.5.13