הצעת חוק: לאסור את הפלייתם של אנשי כוחות הביטחון וההצלה

הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – איסור הפליה בשל לבישת מדי כוחות הביטחון וההצלה), התשע"ד–2013

הצעת חוק זו מבקשת להתמודד עם תופעת ההפליה של אנשי כוחות הביטחון וההצלה או אזרחים הנושאים את סמלי כוחות הביטחון וההצלה. 

תיקון סעיף 2:
1. בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000 (להלן ¬– החוק העיקרי), בסעיף 2(א), לפני ההגדרה "מוגבלות" יבוא –
""כוחות הביטחון וההצלה" – כל אחד מאלה: צבא ההגנה לישראל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, מגן דוד אדום;".
תיקון סעיף 3:
2. בסעיף 3(א) לחוק העיקרי, אחרי "השתייכות מפלגתית" יבוא "השתייכות לכוחות הביטחון וההצלה,".
תיקון סעיף 6
3. בסעיף 6 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (1) יבוא:
   "(1א) הנתבע סירב לספק מוצר או שירות ציבורי, מנע כניסה למקום ציבורי או סירב לתת שירות במקום ציבורי למי שנושא סמל מסמלי כוחות הביטחון וההצלה כהגדרתם בסעיף 2(א);".

דברי הסבר

בשנים האחרונות אירעו מספר מקרים בהם נמנעה הכניסה למקומות ציבוריים מאנשי כוחות הביטחון וכן נמנע מהם שירות משום שלבשו מדים או נשאו נשק מתוקף תפקידם. לדוגמא, בפסק דין קובי דנה נ' מסעדת אזאד שניתן ביום 1 בפברואר 2011, קבע השופט פיצויים לחייל מילואים שסולק ממסעדה בשל העובדה שהיה לבוש במדי צה"ל. בנוסף לכך, התרחשו בעבר מקרים בהם אזרחים אשר לבשו בגדים עם סמלי יחידות צה"ל סולקו ונמנעה כניסתם למקומות ציבוריים.
הצעת חוק זו מבקשת להתמודד עם תופעה זו של הפליית אנשי כוחות הביטחון וההצלה או אזרחים הנושאים את סמלי כוחות הביטחון וההצלה. מוצע להוסיף לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000, איסור על הפליית אדם מחמת השתייכותו לכוחות הביטחון וההצלה או משום שהוא נושא סמל מסמלי כוחות הביטחון וההצלה, כאשר כוחות הביטחון וההצלה אליהם מתייחסת הצעת החוק הם: צבא ההגנה לישראל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר ומגן דוד אדום.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ז בחשוון התשע"ד – 21.10.13

שינוי גודל גופנים