הצעת חוק: כל בית עסק יוכל לקבל תעודת הכשר מכל רב של רשות מקומית

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – מתן תעודת הכשר על ידי רב מקומי), התשע"ד–2103

כיום תעודות ההכשר ניתנות על ידי רבנים מקומיים ישירות לבתי העסק, ויש תלות של בית העסק במקום הגיאוגרפי שבו הוא נמצא, כך שבפועל, לרב הרשות המקומית שבה נמצא בית העסק, היכולת הבלעדית להחליט אם לתת תעודת הכשר לבית העסק אם לאו. מצב זה מביא בפועל לשירותי כשרות איכותיים פחות, המערבים אינטרסים אישיים. 
על מנת לטייב את השירות לבתי העסק, מוצע להסיר את המגבלה הגיאוגרפית על מתן תעודת הכשר על ידי רב מקומי. מוצע כי כל בית עסק יוכל לקבל תעודת הכשר מכל רב של רשות מקומית, ללא תלות במקום בית האוכל, מקום השחיטה או מקום הייצור. 

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – מתן תעודת הכשר על ידי רב מקומי), התשע"ד–2103

תיקון סעיף 2    1.    בחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג–1983, בסעיף 2(א)(2), הקטע החל במילים "המכהן במקום" עד המילים "של מצרך" – יימחק.

דברי הסבר
כיום תעודות ההכשר ניתנות על ידי רבנים מקומיים ישירות לבתי העסק, ויש תלות של בית העסק במקום הגיאוגרפי שבו הוא נמצא, כך שבפועל, לרב הרשות המקומית שבה נמצא בית העסק, היכולת הבלעדית להחליט אם לתת תעודת הכשר לבית העסק אם לאו. מצב זה מביא בפועל לשירותי כשרות איכותיים פחות, המערבים אינטרסים אישיים.
דוח מבקר המדינה לשנת 2008 (59ב') עסק בפיקוח על כשרות המזון והעלה ממצאים חמורים מאוד ובכללם מצבי ניגוד אינטרסים הנובעים מהמבנה החוקי הקיים היום בכל הקשור לנותני תעודות הכשרות, אכיפת חוק איסור הונאה בכשרות, תהליכי הנפקת תעודת הכשרות, מעמד ודרכי עבודת הרבנים ועובדי המועצות הדתיות, ועוד.
על מנת לטייב את השירות לבתי העסק, מוצע להסיר את המגבלה הגיאוגרפית על מתן תעודת הכשר על ידי רב מקומי. מוצע כי כל בית עסק יוכל לקבל תעודת הכשר מכל רב של רשות מקומית, ללא תלות במקום בית האוכל, מקום השחיטה או מקום הייצור.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' בטבת התשע"ד – 9.12.13