הצעת חוק: יש להשית את חובת השרות הלאומי, צבאי או אזרחי, על כלל אזרחי המדינה וליצור שוויון בנישאת הנטל הלאומי

הצעת חוק שירות הביטחון (תיקון – חובת שירות אזרחי או שירות לאומי למי שלא משרת שירות סדיר), התשע"ב–2011

מטרתה של הצעת החוק להשית את חובת השירות הלאומי, צבאי או אזרחי, על כלל אזרחי המדינה וליצור שוויון בנשיאת הנטל הלאומי. חוק שירות הביטחון מחייב כל אזרח או תושב קבע במדינת ישראל בחובת שירות סדיר. ואולם, בפועל קיימות קבוצות שונות באוכלוסיה הפטורות מחובה זו. היקף הזכאים לפטור משירות צבאי  עולה בהתמדה ומאיים על חלוקת הנטל העתידית בחברה ובמשק הישראלי.
על מנת להתמודד עם מגמה זו וכדי לשמור על עיקרון השוויון בין אזרחים, בא תיקון זה, שנועד להשית את חובת השירות האזרחי לאומי על כלל האזרחים – כך שמי שפטור מן השירות הסדיר יחויב בשירות אזרחי-לאומי.

הצעת חוק שירות הביטחון (תיקון – חובת שירות אזרחי או שירות לאומי למי שלא משרת שירות סדיר), התשע"ב–2011

תיקון סעיף 1:
1. בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986  (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "רופא שיניים" יבוא:
""שירות אזרחי" – שירות למטרות בריאות, רווחה, קליטה עליה, שמירת הסביבה וביטחון הפנים ושירותי הצלה, בהתאם לתקנות שקבע השר שקבעה הממשלה לעניין זה ובהסכמת השר ושר האוצר, בהתייעצות עם השרים הנוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת;
"שירות לאומי"– כמשמעותו בפסקה 3(ב) להגדרה "ילד" שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 ;
תיקון סעיף 13:
2. בסעיף 13 לחוק העיקרי, במקום "פוקד רשאי, בצו, לקרוא" יבוא: "פוקד יקרא בצו";
הוספת סעיף 16ב:
3. אחרי סעיף 16א לחוק העיקרי יבוא:
"חובת שירות לאומי אזרחי למי שלא משרת שירות סדיר:
16ב. יוצא צבא או מיועד לשירות ביטחון, שלא שירת בשירות סדיר לפי חוק זה, למעט מי שנמצא בלתי כשר לשירות לפי סעיף 5, יהיה חייב לשרת שירות אזרחי או שירות לאומי לתקופה של 24 חודשים."
תיקון סעיף 36 :
4. בסעיף 36 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)", ואחריו יבוא:
    (ב) "פטר שר הביטחון יוצא צבא או מיועד לשירות ביטחון שאינו יוצא צבא משירות סדיר על פי סעיף קטן (א), יורה על גיוסו לשירות לפי סעיף 16ב."
תיקון חוק הביטוח הלאומי:
5. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 , בסעיף 158, בהגדרה "מבוטח", אחרי סעיף קטן (3) יבוא:
   (4) "מי ששירת שירות חובה אזרחי או לאומי לתקופה של לא פחות מ-24 חודשים, מיום סיום השירות ולמשך שנה מאותו יום;"
תיקון חוק קליטת חיילים משוחררים:
6. בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994 , בסעיף 1, במקום ההגדרה "שירות אזרחי" יבוא:
""שירות אזרחי" – כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986."
תחילה:
7. תחילתו של חוק זה שלושה חודשים ממועד פרסומו;

דברי הסבר

מטרתה של הצעת החוק להשית את חובת השירות הלאומי, צבאי או אזרחי, על כלל אזרחי המדינה וליצור שוויון בנשיאת הנטל הלאומי. חוק שירות הביטחון מחייב כל אזרח או תושב קבע במדינת ישראל בחובת שירות סדיר. ואולם, בפועל קיימות קבוצות שונות באוכלוסיה הפטורות מחובה זו. היקף הזכאים לפטור משירות צבאי  עולה בהתמדה ומאיים על חלוקת הנטל העתידית בחברה ובמשק הישראלי.
על מנת להתמודד עם מגמה זו וכדי לשמור על עיקרון השוויון בין אזרחים, בא תיקון זה, שנועד להשית את חובת השירות האזרחי לאומי על כלל האזרחים – כך שמי שפטור מן השירות הסדיר יחויב בשירות אזרחי-לאומי. השירות האזרחי יותאם לכלל אזרחי מדינת ישראל, על רבדיה השונים, ויאפשר שותפות ותרומה של כל אזרחי המדינה – לחברה, לקהילה ולסביבה.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברת  הכנסת גילה גמליאל (פ/90), על ידי חבר הכנסת אליעזר כהן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1537 ו-פ/2381), על ידי חבר הכנסת אילן שלגי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1761), על ידי חברת הכנסת נעמי בלומנטל וקבוצת חברי הכנסת (פ/1865), על ידי חבר הכנסת דני יתום וקבוצת חברי הכנסת (פ/1950), על ידי חברי הכנסת מתן וילנאי ועמרם מצנע (פ/2091), על ידי חבר הכנסת אליעזר כהן (פ/2972), ועל ידי חברי הכנסת דני יתום ואהוד יתום (פ/3303). הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת מתן וילנאי (פ/644/17), על ידי חבר הכנסת דני יתום (פ/1276/17) ועל ידי חבר הכנסת יצחק בן ישראל (פ/3195/17); הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת יואל חסון (פ/113/18), על ידי חבר הכנסת איתן כבל (פ/1045/18), על ידי חבר הכנסת משה (מוץ) מטלון וקבוצת חברי הכנסת (פ/2007/18), על ידי חברת הכנסת מירי רגב (פ/2052/18) ועל ידי חברת הכנסת ציפי חוטובלי (פ/2177/18) ועל ידי חבר הכנסת עתניאל שנלר (פ/2554/18).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בכסלו התשע"ב – 5.12.11

שינוי גודל גופנים