הצעת חוק: יש להציע לאזרחים אפשרות קבורה אלטרנטיבית מלבד לקבורה הדתית

הצעת חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית (תיקון – קבורה דתית חלופית), התשע"א–2011

מדינה מתוקנת אינה צריכה להתערב בדרך קבורתו של מת. המדינה אמורה להציע לכלל אזרחיה קבורה אזרחית הולמת. חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו–1996, ניסה, ללא הצלחה, לתקן מצב אשר מעוות בבסיסו. הצעת חוק זו הופכת את היוצרות.
מוצע לקבוע כי בתי הקברות יהיו בתי קברות אזרחיים, תוך הקצאת קרקע לקבורה דתית, על מנת לאפשר לכל אדם להיקבר על פי דתו ואמונתו.

הצעת חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית (תיקון – קבורה דתית חלופית), התשע"א–2011

תיקון שם החוק:
1. בחוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו–1996 , בשם החוק, במקום "אזרחית" יבוא "דתית".
תיקון סעיף 1:
2. בסעיף 1, במקום ההגדרה "בית עלמין אזרחי חלופי" יבוא;".
"בית עלמין דתי" – בית עלמין שהקבורה בו תיעשה על פי מנהגי עדה  דתית מסוימת.".
החלפת סעיף 2:
3. במקום סעיף 2 יבוא:
קבורה בבית עלמין דתי:
2. אדם זכאי להיקבר בקבורה דתית אם בחר בכך ואם ניתן לקוברו בקבורה דתית על פי דיני דתו; הבחירה יכול שתהיה בצוואה או בכל דרך אחרת.".
תיקון סעיף 4    4.    בסעיף 4 –
במקום כותרת השוליים יבוא "קביעת מקום לבית עלמין דתי" ובסעיף קטן (א), במקום "אזרחי חלופי" יבוא "דתי".
תיקון סעיף 5:
5. בסעיף 5, במקום "אזרחי חלופי" יבוא "דתי".

דברי הסבר

מדינה מתוקנת אינה צריכה להתערב בדרך קבורתו של מת. המדינה אמורה להציע לכלל אזרחיה קבורה אזרחית הולמת. חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו–1996, ניסה, ללא הצלחה, לתקן מצב אשר מעוות בבסיסו. הצעת חוק זו הופכת את היוצרות.
מוצע לקבוע כי בתי הקברות יהיו בתי קברות אזרחיים, תוך הקצאת קרקע לקבורה דתית, על מנת לאפשר לכל אדם להיקבר על פי דתו ואמונתו.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חבר הכנסת יוסף-יצחק פריצקי (פ/2853 ו-פ/3935) ועל  שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת אילן ליבוביץ וחברי כנסת נוספים (פ/3034).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב באייר התשע"א – 16.5.11