הצעת חוק: יש להסדיר בחוק את מעמדם של תלמידי הישיבות הגבוהות הציוניות

הצעת חוק שירות סדיר במסגרת ישיבות גבוהות ציוניות, התשע"ג–2012

מוצע לקבוע כי שר הביטחון יהא רשאי לדחות את התייצבותו לשירות פעיל של תלמיד ישיבה גבוהה ציונית למשך שנה, וחוזר חלילה, לצורך לימודיו בישיבה. במהלך לימודיו יתייצב התלמיד לשירות פעיל בהתאם למסלול הייחודי של הישיבות הגבוהות הציוניות. מסלולי השירות ואורכם נקבעו על ידי צה"ל ומוצע לעגנם בתוספת לחוק. תוספת זו תהא ניתנת לשינוי בהתאם לצורכי הצבא ובתיאום עם איגוד הישיבות הגבוהות הציוניות על ידי שר הביטחון ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. תלמיד ישיבה גבוהה ציונית יהא רשאי לשרת גם בשירות אזרחי.
עוד מוצע לקבוע כי שר הביטחון יהא רשאי לפטור מחובת התייצבות תלמיד ישיבה גבוהה ציונית שלמד בישיבה במשך שמונה שנים ברציפות. פטור זה תואם 'לעקרון המצטיינים' המוכר בחוק זה ביחס לישיבות החרדיות.

הגדרות    1.    (א)    בחוק זה –

            "חוק שירות ביטחון" – חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986 ;

            "חינוך ממלכתי דתי" – כמשמעותו בחוק חינוך ממלכתי , התשי"ג–1953 ;

            "ישיבה גבוהה ציונית" – ישיבה גבוהה, שאינה ישיבת הסדר, המעניקה חינוך ממלכתי דתי, שנקבעה על ידי השר בהמלצת איגוד הישיבות הגבוהות הציוניות;

            "עיסוק" – כל עבודה שמקובל לקבל בעבורה שכר, בין שהיא נעשית בשכר ובין שנעשית שלא בשכר, הכשרה מקצועית, וכן כל עיסוק אחר שקבע השר;

            "שירות סדיר במסגרת ישיבה גבוהה ציונית" – שילוב של לימוד תורה עם שירות סדיר בצבא ההגנה לישראל במסלולים ובתקופות הקבועות בתוספת;

            "השר" – שר הביטחון.

        (ב)    לכל שאר המונחים בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת להם בחוק שירות ביטחון.

דחיית שירות    2.    לבקשת מיועד לשירות ביטחון, רשאי השר לדחות, בצו, את מועד התייצבותו לרישום, לבדיקה רפואית או לשירות ביטחון (להלן – צו דחיית שירות) אם התמלאו בו כל אלה:

        (1)    הוא לומד בישיבה גבוהה ציונית באופן סדיר, בהיקף שלא יפחת מארבעים וחמש שעות בשבוע, למעט בתקופות חופשה שקבע השר;

        (2)    הוא אינו עוסק בכל עיסוק נוסף על לימודיו בישיבה;

        (3)    הוא הצהיר, בתצהיר שניתן בהתאם לסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–1971 , כי מתקיימים בו התנאים בפסקאות (1) ו-(2);

        (4)    ראש הישיבה שבה הוא לומד אישר בכתב כי מתקיים בו התנאי שבפסקה (1).

הוראות בדבר מתן הצו    3.    (א)    צו דחיית שירות יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה אחת.

        (ב)    השר רשאי לחזור ולתת צו דחיית שירות כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שהתצהיר והאישור לפי סעיף 2(3) ו-(4) יינתנו מחדש עובר למתן כל צו.

תנאים לדחיית שירות    4.    צו דחיית שירות מותנה בכך שימשיכו להתקיים במי שהצו חל עליו התנאים האמורים בסעיף 2(1) ו-(2) כל עוד הצו בתוקפו.

חובות מי שחל עליו צו    5.    (א)    מי שחל עליו צו דחיית שירות וחדל להתקיים בו אחד מהתנאים שבסעיף 2(1) או (2), חייב להתייצב בלשכת הגיוס הקרובה למקום מגוריו בתוך 30 ימים.

        (ב)    הסתיימה תקופת תוקפו של צו לפי חוק זה, חייב מי שמועד התייצבותו נדחה, להתייצב בתוך 14 ימים בלשכת הגיוס כאמור בסעיף קטן (א), אם לא נקבע מועד אחר להתייצבותו.

התייצבות תלמיד ישיבה גבוהה ציונית לשירות פעיל    6.    (א)    מיועד לשירות ביטחון שבקשתו לדחיית מועד התייצבותו אושרה בצו כאמור בהוראות סעיפים 2, 3 ו-4 ייקרא לשירות סדיר במסגרת ישיבה גבוהה ציונית, על פי הכללים שנקבעו בפקודות הצבא, או לשירות אזרחי כאמור בחוק זה.

        (ב)    משך השירות הסדיר במסגרת ישיבה גבוה ציונית יהיה כאמור בתוספת, והשיבוץ יהיה בכפוף להוראות אלה:
            (1)    בעל פרופיל רפואי קדמי ישובץ ליחידות בזרוע היבשה ובעל פרופיל רפואי עורפי ישובץ בעדיפות לחיל המודיעין;

            (2)    הגיוס ליעד המג"ח בחיל שריון ייעשה בגיוס מרוכז, שבו ישובצו החיילים בפלוגה הומוגנית.

פטור לתלמידים מצטיינים    7.    השר רשאי, לבקשת מיועד לשירות ביטחון שהוא תלמיד ישיבה גבוהה ציונית שהתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף 2 במשך שמונה שנים ברציפות ולא התייצב קודם לכן לשירות כאמור בסעיף 6, לפטור אותו מחובת התייצבות, על פי אישור ראש הישיבה.

שינוי התוספת    8.    השר רשאי, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, לשנות את התוספת.

ביצוע ותקנות    9.    השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, בין השאר בעניינים אלה:

        (1)    הדרכים והמועדים להגשת בקשות לפי חוק זה;
        (2)    התנאים והכללים להכרה בישיבה גבוהה ציונית ואופן פרסום רשימת הישיבות.

        תוספת

        (סעיף 6)


    יעד שיבוץ    עד גיל 25    מגיל 26

חיל הרגלים    16 חודשים    16 חודשים

חיל השריון    11 חודשים    11 חודשים

חיל השריון – מג"ח    8 חודשים    8 חודשים

חיל התותחנים    9 חודשים    6 חודשים

יתר    9 חודשים    6 חודשים

דברי הסבר

ייחודו של עולם הישיבות הגבוהות הציוניות בא לידי ביטוי ביחסו החיובי למדינת ישראל על כלל מערכותיה, ובכלל זה ביחסו החיובי והמעודד לשירות בצה"ל. הישיבות הגבוהות הציוניות מגדלות את גדולי התורה הציוניים ומחנכות את תלמידיהן לשותפות מלאה ולנטילת חלק במפעל הציוני במדינת ישראל. כתוצאה מכך, בוגריהן משמשים במלאכת הרבנות, הדיינות והחינוך, תוך תחושת מעורבות ואחריות גבוהה לחברה בישראל על כל גווניה.

לפי נתוני צה"ל, כ-85% מתלמידי הישיבות הגבוהות הציוניות מתגייסים לשירות פעיל בצה"ל ומתנדבים לשירות קרבי באחוזים גבוהים משמעותית מהמקובל בכלל האוכלוסייה.
לישיבות הגבוהות הציוניות הסדר מיוחד עם רשויות צה"ל המתקיים זה עשורים רבים וידוע בשם "הסדר מרכז". מסלול זה נקבע ומשתנה מעת לעת בהתאם לצורכי הצבא ובתיאום עם ראשי הישיבות. מסלול ייחודי זה מאפשר את השילוב האידיאלי בין לימוד התורה לשותפות ולנשיאה בנטל השירות הצבאי ומוצע לעגנו כעת בחוק. יצוין כי מסלול זה הוכר וזכה לתמיכת ועדת פלסנר והצעת חוק זו תואמת את המלצות הוועדה ואת עמדת צה"ל.
מוצע לקבוע כי ישיבה גבוהה ציונית תהא ישיבה גבוהה אשר החינוך המוענק בה משקף את ערכי הציונות הדתית. בכדי להימנע מהצורך להגדיר הגדרות חדשות מוצע להיצמד להגדרת מונח זה בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953.

עוד מוצע לקבוע כי בדומה למצב הנהוג כיום שר הביטחון יקבע את רשימת הישיבות הגבוהות הציוניות בהמלצת איגוד הישיבות הגבוהות הציוניות, שהוא גוף המאגד את הישיבות הגבוהות הציוניות.

מוצע לקבוע כי שר הביטחון יהא רשאי לדחות את התייצבותו לשירות פעיל של תלמיד ישיבה גבוהה ציונית למשך שנה, וחוזר חלילה, לצורך לימודיו בישיבה. במהלך לימודיו יתייצב התלמיד לשירות פעיל בהתאם למסלול הייחודי של הישיבות הגבוהות הציוניות. מסלולי השירות ואורכם נקבעו על ידי צה"ל ומוצע לעגנם בתוספת לחוק. תוספת זו תהא ניתנת לשינוי בהתאם לצורכי הצבא ובתיאום עם איגוד הישיבות הגבוהות הציוניות על ידי שר הביטחון ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. תלמיד ישיבה גבוהה ציונית יהא רשאי לשרת גם בשירות אזרחי.

עוד מוצע לקבוע כי שר הביטחון יהא רשאי לפטור מחובת התייצבות תלמיד ישיבה גבוהה ציונית שלמד בישיבה במשך שמונה שנים ברציפות. פטור זה תואם 'לעקרון המצטיינים' המוכר בחוק זה ביחס לישיבות החרדיות.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת זאב אלקין (פ/4543/18), חבר הכנסת דוד רותם וקבוצת חברי הכנסת (פ/4110/18) ועל ידי חבר הכנסת זבולון אורלב וקבוצת חברי כנסת (פ/4127/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט בתשרי התשע"ג – 15.10.12