הצעת חוק: יש להבטיח שוויון הזדמנויות תוך מתן יחס שווה ולא מפלה לכל אדם אשר רוצה להתקבל למקום מגורים

הצעת חוק שוויון הזדמנויות במקום מגורים, התשע"ג–2013

הצעת חוק שוויון הזדמנויות במקום מגורים נועדה למנוע אפליה בקבלה למקום מגורים על בסיס מניעים פסולים, על מנת להבטיח כי כל אדם המחפש דירה יזכה ליחס שווה והוגן ותינתן לו ההזדמנות להתקבל למקום המגורים שבו הוא חפץ לחיות, עם האנשים שעמם הוא חפץ לחיות. 

הגדרות:
1. בחוק זה –
    "ועדה" – קבוצת אנשים המייצגים תושבי מקום מגורים לצורך קבלת אנשים נוספים למקום מגורים זה; 
    "מעמד אישי" – היות אדם רווק, נשוי, גרוש או אלמן;
    "מחפש דיירים" – אדם או ועדה החפצים בהצטרפות אנשים נוספים למקום מגוריהם;
    "מחפש דירה" – אדם המחפש מקום מגורים עבורו ועבור אנשים נוספים המקורבים אליו;
    "השר" – שר הבינוי והשיכון.
איסור הפליה:
2. (א) לא יפלה אדם או ועדה בין מחפשי דירה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או משך שירות המילואים, כמשמעותו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986 , הצפוי להם, בכל אחד מאלה:
         (1) קבלה למקום מגורים;
         (2) הוצאה ממקום מגורים.
    (ב) לעניין סעיף קטן (א) רואים כהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין העניין.
איסור דרישת פרופיל צבאי והשימוש בו:
3. אדם או ועדה לא ידרשו ממחפש הדירה את הפרופיל הצבאי שלו, ולא יעשה שימוש בפרופיל הצבאי שלו, אם הגיע לידיו, בכל עניין המנוי בסעיף 2(א).
איסור דרישת תיק רפואי והשימוש בו:
4. אדם או ועדה לא ידרשו ממחפש הדירה את התיק הרפואי שלו, ולא יעשה שימוש בתיק הרפואי שלו, אם הגיע לידיו, בכל עניין המנוי בסעיף 2(א).
מודעות בדבר הצעת דירה:
5. אדם או ועדה המציעים מקום מגורים לא יפרסמו מודעה בדבר קבלה למקום מגורים זה אלא אם כן הצעת המגורים צוינה בלשון זכר ובלשון נקבה, בין ביחיד ובין ברבים, וכן לא יפרסם מודעה כאמור שיש בה משום הפליה על פי הוראות סעיף 2.
נטל ההוכחה:
6. בתובענה של מחפש דירה בשל הפרת הוראות סעיף 2, תהא חובת ההוכחה על מחפש הדיירים כי פעל שלא בניגוד להוראות סעיף 2. 
סמכות שיפוט ותרופות:
7. לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות חוק זה והוא רשאי –
    (1) לפסוק פיצויים אף אם לא נגרם נזק של ממון בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין.
    (2) ליתן צו מניעה או צו עשה; אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהא צודקת.
דין המדינה:
8. לעניין חוק זה דין המדינה כמחפשת דיירים כדין כל אדם או ועדה אחרת.
מפקחים:
9. (א) השר ימנה מפקחים לעניין פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה. 
    (ב) לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה רשאי מפקח –
        (1) לדרוש מכל מחפש דיירים להמציא לו כל מידע שבידיו בנוגע לחוק זה;
        (2) לאחר מתן הודעה מוקדמת, להיכנס לכל מקום מגורים ולחקור את הבעלים וכל אדם אחר הנוגע בדבר שבאותו מקום, ולבדוק את המסמכים הנוגעים למחפשי הדירה באותו מקום מגורים.
    (ג) פקח רשאי לרשום בפרוטוקול את תשובותיו והודעותיו של מי שהוא חקר על פי סעיף זה; דין פרוטוקול שנרשם כאמור כדין הודעה שנרשמה בהתאם לסעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), וסעיף 3 לפקודה האמורה יחול עליו.

דברי הסבר
הצעת חוק שוויון הזדמנויות במקום מגורים מצטרפת לשורת חוקים העוסקים בשוויון הזדמנויות ונועדה למנוע אפליה בקבלה למקום מגורים על בסיס מניעים פסולים, כגון מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הורות, גיל, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, השתייכות למפלגה או משך שירות מילואים.
מטרת החוק להבטיח כי כל אדם המחפש דירה יזכה ליחס שווה והוגן ותינתן לו ההזדמנות להתקבל למקום המגורים שבו הוא חפץ לחיות, עם האנשים שעמם הוא חפץ לחיות.
בכך, חוק זה קובע עיקרון חשוב ויסודי – כי יש לשמור על אפשרות פתוחה ושווה לכל אדם לגור בכל מקום שירצה.
אדם המתכנן לרכוש קרקע ולהקים עליה בית יכול לצפות שבעלי הנכס ידרשו ממנו ערבויות בנקאיות ואישור כלשהו המעיד על מהימנותו, אך לא ייתכן כי יידרש ממנו גם כן למסור פרטים אישיים, כגון מידע רפואי אישי, או לעבור מבחן התאמה במכון פרטי על חשבונו. יתר על כן, הדברים אינם עולים בקנה אחד עם חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו ועקרונות היסוד של משטר דמוקרטי. סלקציות מהסוג אמור, בין על רקע אישי ובין על רקע גזעי, הן מפלות. מטרת חוק זה למנען.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/3061/18; פ/1317/18; הוסרה מסדר היום ביום כ"א בשבט התשע"א (26 בינואר 2011)).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשע"ג – 18.3.13