הצעת חוק: יש להבטיח ייצוג הולם לנשים בוועדת לבחירת שופטים ובוועדה למינוי דיינים

הצעת חוק מתן ייצוג הולם לנשים בוועדות למינוי נושאי משרה שיפוטית (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2012

מטרת הצעת חוק זו היא להבטיח לנשים ייצוג הולם בוועדה לבחירת שופטים ובוועדה למינוי דיינים, באמצעות חיוב הגופים השולחים נציגים לוועדות אלה למנות לפחות אישה אחת כנציגה.
עוד מוצע, כי הוראות החוק יחולו רק על בחירה עתידית של נציגים לוועדות האמורות. לפיכך נקבע סעיף תחילה של שנתיים מיום פרסום החוק.

הצעת חוק מתן ייצוג הולם לנשים בוועדות למינוי נושאי משרה שיפוטית (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2012

תיקון חוק בתי המשפט:
1.  בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984 , בסעיף  6 –
    (1) בפסקה (1), אחרי "כחברי הוועדה" יבוא "ובלבד שלפחות אחד מהם יהיה אישה";
    (2) בפסקה (2), אחרי "בבחירה חשאית" יבוא "ובלבד שלפחות אחד מהם יהיה אישה";
    (3) בפסקה (3), אחרי "שלוש שנים" יבוא "ובלבד שלפחות אחד מהם יהיה אישה" ואחריה יבוא:
(3א) "הממשלה תבחר את נציגה לוועדה שאינו שר המשפטים, ובלבד שלפחות אחד משני נציגיה יהיה אישה.".
תיקון חוק הדיינים:
2. בחוק הדיינים, התשט"ו–1955 , בסעיף 6(א) – אחרי "לשלוש שנים" יבוא "ובלבד שאחד מהם יהיה אישה", אחרי "השר וחבר אחר של הממשלה שייבחר על ידה" יבוא "ובלבד שלפחות אחד מהם יהיה אישה", אחרי "חוק הכנסת, התשנ"ד–1994" יבוא "ובלבד שלפחות אחד מהם יהיה אישה", ואחרי "לשלוש שנים" יבוא "ובלבד שלפחות אחד מהם יהיה אישה".
תחילה:
3. תחילתו של חוק זה שנתיים מיום פרסומו.

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק זו היא להבטיח לנשים ייצוג הולם בוועדה לבחירת שופטים ובוועדה למינוי דיינים, באמצעות חיוב הגופים השולחים נציגים לוועדות אלה למנות לפחות אישה אחת כנציגה. 
הוועדה לבחירת שופטים מוסמכת מכוח החוק לבחור את שופטי ושופטות ישראל לכהונה בערכאות השונות. אף שמספר חבריה עומד על תשעה חברים, חברות בוועדה כיום רק שלוש נשים – וזאת בחוסר הלימה ליחסן של הנשים באוכלוסיית ישראל, העומד על כ-50%. לחברותן של נשים בוועדה זו חשיבות רבה, הן מההיבט הציבורי של שוויון בין גברים לנשים, והן מבחינת תרומתן של נשים לעבודת הוועדה עצמה. לפיכך, מוצע לשנות את חוק בתי המשפט ולחייב את בית המשפט העליון, הכנסת, הממשלה ולשכת עורכי הדין לבחור לפחות אישה אחת כנציגתן בוועדה.
הוועדה למינוי דיינים מוסמכת מכוח החוק למנות דיינים לבתי הדין הדתיים בישראל. אף על פי שמספר חבריה עומד על עשרה חברים, כיום חברה בוועדה אישה אחת בלבד. אין ספק כי השתתפותן של נשים בוועדה חשובה ביותר, שכן לדיינים הנבחרים השפעה רבה על מעמדן וגורלן של הנשים המביאות את ענייניהן בפני בית הדין הדתי. אשר על כן, מוצע לשנות את חוק הדיינים ולחייב את הממשלה, הכנסת ולשכת עורכי הדין לבחור לפחות אישה אחת כנציגתן בוועדה.
עוד מוצע, כי הוראות החוק יחולו רק על בחירה עתידית של נציגים לוועדות האמורות. לפיכך נקבע סעיף תחילה של שנתיים מיום פרסום החוק.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בטבת התשע"ב – 23.1.12

שינוי גודל גופנים