הצעת חוק: יש לבטל את ה"חריג" הנוגע להפרדת גברים ונשים – שר המשפטים יוסמך לאשר הפרדת נשים וגברים בהתייעצות עם המועצה לקידום מעמד האישה

הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים
(תיקון – מניעת הדרת נשים מהמרחב הציבורי), התשע"ב–2012

מטרת הצעת חוק זו היא להיאבק בהפרדה האסורה בין גברים לנשים במרחב הציבורי.
בימים אלה אנו עדים לתופעה הולכת וגוברת של הדרת נשים מהמרחב הציבורי. נשים מודרות מהשתתפות באירועי תרבות, הכניסה למקומות מסוימים נאסרת עליהן בעת המצאות גברים באותם מקומות, ובחלק משירותי התחבורה אף קיימת הפרדה פיזית בין נשים לגברים. תופעות אלה מתאפשרות, בין השאר, בשל חריג לחוק המאפשר בתנאים מסוימים להפריד בין גברים לנשים על אף איסור האפליה הקבוע בו.

הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים
(תיקון – מניעת הדרת נשים מהמרחב הציבורי), התשע"ב–2012

תיקון סעיף 3:
1. בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000  (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3(ד)(3):
   (1) אחרי "בקיומה של חלופה סבירה לו," יבוא "בצורך לקדם את השוויון בין המינים";
   (2) בסופו יבוא "ובלבד שמסגרות אלו קיבלו היתר מראש מאת שר המשפטים לאחר התייעצות עם הרשות לקידום מעמד האישה; בסעיף זה, "הרשות לקידום מעמד האישה" – כהגדרתה בחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח–1998 ."
תיקון סעיף 5  :
2. בסעיף 5(ב) לחוק העיקרי, במקום "50,000 ש"ח" יבוא "300,000 ש"ח".
הוספת סעיף 5א:
3. אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:
התנית רישיון עסק באיסור הפליה:
5א. "מי שקיים מסגרות נפרדות לגברים או לנשים בלא שקיבל היתר מראש כאמור בסעיף 3(ד)(3), רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי הרישיון שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968 ."

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק זו היא להיאבק בהפרדה האסורה בין גברים לנשים במרחב הציבורי.
חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000 (להלן – החוק), נועד, בין היתר, למנוע הפליה של נשים מחמת מינן בהספקת מוצר או שירות ציבורי ובכניסה למקום ציבורי.
בימים אלה אנו עדים לתופעה הולכת וגוברת של הדרת נשים מהמרחב הציבורי. נשים מודרות מהשתתפות באירועי תרבות, הכניסה למקומות מסוימים נאסרת עליהן בעת המצאות גברים באותם מקומות, ובחלק משירותי התחבורה אף קיימת הפרדה פיזית בין נשים לגברים. תופעות אלה מתאפשרות, בין השאר, בשל חריג לחוק המאפשר בתנאים מסוימים להפריד בין גברים לנשים על אף איסור האפליה הקבוע בו.
לפיכך, מוצע לבטל את החריג הנוגע להפרדה בין נשים לגברים בנוסחו כיום, ובמקומו להסמיך את שר המשפטים לאשר הפרדה בין נשים לגברים, לאחר התייעצות עם הרשות לקידום מעמד האישה, וזאת בהתאם לקריטריונים הקיימים כיום, לצד הוספת קריטריון בדבר הצורך לקדם את השוויון בין המינים. עוד מוצע כי הפרה של הוראות חוק זה תהווה הפרה של תנאי רישיון העסק, לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968.
כמו כן, מוצע כי הפיצוי ללא הוכחת נזק בגין עוולה אזרחית לפי חוק זה יעמוד על 300,000 שקלים חדשים במקום 50,000 שקלים חדשים, וזאת על מנת ליצור הרתעה משמעותית כנגד המבקשים להפלות בניגוד לחוק.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' בשבט התשע"ב – 30.1.12

שינוי גודל גופנים