הצעת חוק: יש לאסור על עמותות לקבל תרומות מממשלות וגופים בינלאומיים

הצעת חוק העמותות (תיקון – איסור תמיכה של ישות מדינית זרה בעמותות פוליטיות בישראל), התשע"א–2011

הצעת חוק זו באה לאסור על עמותות בישראל לקבל תרומות מממשלות וגופים בינלאומיים כדוגמת האו"ם והאיחוד האירופי. לאור פעילותן המתסיסה של ארגונים רבים הפועלים תחת מסווה של "ארגוני זכויות אדם" ובאים להשפיע על השיח הפוליטי, אופייה ומדיניותה של מדינת ישראל.

הצעת חוק העמותות (תיקון – איסור תמיכה של ישות מדינית זרה בעמותות פוליטיות בישראל), התשע"א–2011

תיקון סעיף 36א:
1. בחוק העמותות, התש"ם–1980 , בסעיף 36א –
    (1) בסעיף קטן (א), אחרי ההגדרה "ישות מדינית זרה" יבוא:
""עמותה פוליטית" – עמותה שבין מטרותיה להשפיע על סדר יומה המדיני והביטחוני של מדינת ישראל, או המקיימת פעילות בעלת אופי מדיני במסגרת העמותה;";
    (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
(א1) "עמותה פוליטית לא תקבל תרומה העולה על 20,000 שקלים חדשים בשנה מישות מדינית זרה.";
    (3) בסעיף קטן (ב1), אחרי "עמותה" יבוא "שאינה עמותה פוליטית".

דברי הסבר

הצעת חוק זו באה לאסור על עמותות בישראל לקבל תרומות מממשלות וגופים בינלאומיים כדוגמת האו"ם והאיחוד האירופי. לאור פעילותן המתסיסה של ארגונים רבים הפועלים תחת מסווה של "ארגוני זכויות אדם" ובאים להשפיע על השיח הפוליטי, אופייה ומדיניותה של מדינת ישראל.
לא ייתכן שמדינת ישראל תאפשר באופן חופשי ומוצהר למדינות העולם להתערב בענייניה הפנימיים. הצעת החוק לא באה לפגוע בעמותות חברתיות ואחרות, ההצעה באה למנוע את התערבותן של מדינות זרות בפוליטיקה הישראלית באמצעות התמיכה בעמותות בעלות אופי פוליטי ולשים סוף להתערבותם של גורמים זרים בקביעת עתידה ואופייה של מדינת ישראל והחיים בה.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אופיר אקוניס (פ/3312/18).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בסיוון התשע"א – 27.6.11