הצעת חוק: יש לאסור על חברה קדישא לשלם את משכורות עובדיה בעזרת הכספים שהיא גובה בעבור רכישת קברים

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – ייעוד תשלומים לרכישת חלקת קבר), התשע"ג–2013

הסכומים שחברה קדישא גובה בעבור רכישת קבר בחיים, הם סכומים נוספים על אלה המשולמים לה בעד שירותי הקבורה על ידי הביטוח הלאומי.
מוצע לפיכך לאסור על חברה קדישא להשתמש בסכומים הנגבים בעבור רכישת חלקת קבר בחיים לתשלום משכורות. כדי להבטיח את האמור לעיל מוצע כי הכספים הנ"ל יוחזקו בחשבון בנק נפרד.

תיקון סעיף 14א:
1. בחוק שירותי הדת היהודים [נוסח משולב], התשל"א–1971 , בסעיף
14א, אחרי סעיף קטן (יא) יבוא:
 "(יא1) בלי לגרוע מהוראות סעיף 14א7, כספים שהתקבלו בעבור מכירת חלקת קבר בחיים, ישמשו לכיסוי ההוצאות המפורטות להלן, ויוחזקו בחשבונות בנק נפרדים שייוחדו למטרות אלה:
         (1) רכישה ופיתוח הקרקע שנושא בהם גורם הקבורה;
         (2) טיפול בחלקה;
         (3) טיפול בלוויה ובשירותים הנלווים לכך;
         (4) קבורה;
         (5) עלויות אחזקת בית העלמין לאורך שנים;
         (6) תשלום משכורות לעובדים העוסקים בפועל בקבורה."

דברי הסבר
הסכומים שחברה קדישא גובה בעבור רכישת קבר בחיים, הם סכומים נוספים על אלה המשולמים לה בעד שירותי הקבורה על ידי הביטוח הלאומי. אין זה ראוי שסכומים הנגבים בעבור רכישת חלקת קבר בחיים ישמשו את חברה קדישא בעבור תשלום משכורות. 
לפיכך, מוצע לפיכך לאסור על חברה קדישא להשתמש בסכומים הנגבים בעבור רכישת חלקת קבר בחיים לתשלום משכורות. כדי להבטיח את האמור לעיל מוצע כי הכספים הנ"ל יוחזקו בחשבון בנק נפרד.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חבר הכנסת אברהם פורז וקבוצת חברי הכנסת (פ/485), על ידי חבר הכנסת אברהם פורז (פ/1625), על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת אהוד רצאבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1695), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת אורית זוארץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/3478).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשע"ג – 13.3.13