הצעת חוק: יש לאסור על חברה קדישא להשתמש בכסף שהיא גובה עבור רכישת חלק קבר לתשלום משכורות

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – ייעוד תשלומים לרכישת חלקת קבר), התשע"א–2011

סכומים שחברה קדישא גובה עבור רכישת קבר בחיים הם סכומים נוספים על אלה המשולמים לה בגין שירותי הקבורה על ידי הביטוח הלאומי, אין זה מן הראוי שסכומים אלו ישמשו את חברה קדישא עבור תשלום משכורות.
מוצע לפיכך לאסור על חברה קדישא להשתמש בסכומים הנגבים עבור רכישת חלקת קבר בחיים לתשלום משכורות. כדי להבטיח את האמור לעיל מוצע כי הכספים הנ"ל יוחזקו בחשבון בנק נפרד.

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – ייעוד תשלומים לרכישת חלקת קבר), התשע"א–2011

תיקון סעיף 14א: 
1. בחוק שירותי הדת היהודים [נוסח משולב], התשל"א–1971 , בסעיף
14א, אחרי סעיף קטן (יב) יבוא:
(יג) "סכומים ששולמו בשל רכישת חלקת קבר בחיים לא ישמשו לתשלומים למטרה שאינה כיסוי עלויות החברה קדישא לשם טיפול בחלקה ולשם הקבורה לרבות העלויות לרכישה ולפיתוח הקרקע, במקרים שבהם נושאת החברה קדישא בעלויות אלו, עלויות הטיפול בלוויה ובשירותים הנלווים לכך, ועלויות אחזקת בתי העלמין לאורך השנים; סכומים כאמור יוחזקו בחשבונות נפרדים שייוחדו למטרות אלה; בסעיף זה, "תשלומים" – לרבות תשלומי משכורות, פרט לעובדי הקבורה.".

דברי הסבר

סכומים שחברה קדישא גובה עבור רכישת קבר בחיים הם סכומים נוספים על אלה המשולמים לה בגין שירותי הקבורה על ידי הביטוח הלאומי, אין זה מן הראוי שסכומים אלו ישמשו את חברה קדישא עבור תשלום משכורות.
מוצע לפיכך לאסור על חברה קדישא להשתמש בסכומים הנגבים עבור רכישת חלקת קבר בחיים לתשלום משכורות. כדי להבטיח את האמור לעיל מוצע כי הכספים הנ"ל יוחזקו בחשבון בנק נפרד.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חבר הכנסת אברהם פורז וקבוצת חברי הכנסת (פ/485), על ידי חבר הכנסת אברהם פורז (פ/1625) ועל שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת אהוד רצאבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1695).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ג' באב התשע"א – 3.8.11