הצעת חוק: יצירת תפקיד חדש של משנה לנשיא בית הדין השרעי לערעורים

הצעת חוק הקאדים (תיקון – המשנה לנשיא בית הדין השרעי לערעורים), התשע"ד–2014

מוצע לתקן את חוק הקאדים על ידי יצירת תפקיד חדש של משנה לנשיא בית הדין השרעי לערעורים, אשר יקבל את סמכויות הנשיא בהיעדרו, ללא תלות בסיבת ההיעדרות.

הצעת חוק הקאדים (תיקון – המשנה לנשיא בית הדין השרעי לערעורים), התשע"ד–2014

תיקון סעיף 6 –
   1.    בחוק הקאדים, התשכ"א–1961 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 6 –
        (1)    במקום כותרת השוליים יבוא "הנשיא והמשנה לנשיא בית הדין השרעי לערעורים";
        (2)    בסעיף קטן (א), אחרי "ימנה נשיא" יבוא "ומשנה לנשיא";
        (3)    בסעיף קטן (ג), אחרי "כהונתו של נשיא" יבוא "או של המשנה לנשיא".
תיקון סעיף –
6א    2.    בסעיף 6א לחוק העיקרי –
        (1)    בסעיף קטן (ב), אחרי "נשיא בית הדין השרעי לערעורים" יבוא "ואם הוא אינו יושב בדין באותו הרכב, תכריע דעתו של המשנה לנשיא";
        (2)    בסעיף קטן (ג), אחרי "נשיא בית הדין השרעי לערעורים" יבוא "או המשנה לנשיא".
תיקון סעיף 6ב –
  3.    בסעיף 6ב לחוק העיקרי –
        (1)    בסעיף קטן (ג), אחרי "ידון נשיא בית הדין השרעי לערעורים" יבוא "או המשנה לנשיא";
        (2)    בסעיף קטן (ד), אחרי "נשיא בית הדין השרעי לערעורים" יבוא "או המשנה לנשיא".
תיקון סעיף 6ג –
  4.    בסעיף 6ג לחוק העיקרי, אחרי "נשיא בית הדין השרעי לערעורים" יבוא "או המשנה לנשיא".

דברי הסבר
מערכת בתי הדין השרעיים בישראל מונה כשמונה בתי דין אזוריים ובכל בית דין מכהן קאדי יחיד בנוסף לבית דין שרעי לערעורים אשר בו מכהנים שלושה קאדים – אחד מהם הנשיא ושני חברים. בכל שנה מוגשים לבתי הדין השרעייים כ-15000 תיקים ולבית הדין השרעי לערעורים מוגשים כ-600 תיקים.
חוק הקאדים הקנה לנשיא בית הדין השרעי לערעורים סמכויות נרחבות המחייבות מתן החלטות דחופות בבקשות המוגשות לנשיא, בעניינים כמו בקשות ביניים, צווים זמניים והחלטות ביניים אחרות וכן בקשות להעברת תיק מבית דין אחד לאחר ופסלות קאדי מלדון בעניין שהובא בפניו. לעתים נשיא בית הדין השרעי לערעורים אינו יושב בדין עקב חופשה, חופשת מחלה ועוד. לכן קיים צורך ממשי בהסדרת הטיפול בבקשות לנשיא בית הדין בתקופות אלה.
לפיכך, מוצע לתקן את חוק הקאדים על ידי יצירת תפקיד חדש של משנה לנשיא בית הדין השרעי לערעורים, אשר יקבל את סמכויות הנשיא בהיעדרו, ללא תלות בסיבת ההיעדרות.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב באייר התשע"ד – 12.5.14