הצעת חוק-יסוד: שוויון וחופש ביטוי ומחשבה

הצעת חוק-יסוד: כבוד אדם וחירותו (תיקון – שוויון וחופש ביטוי ומחשבה)

התיקון בא לעגן בחוק היסוד ובחקיקה הישראלית בכלל את ערכי השוויון המגולמים במגילת העצמאות, ואת ערך חופש הביטוי והמחשבה.
לאחרונה נעשים מאמצים לצמצם את הדמוקרטיה בישראל ואת חופש הביטוי וזכות המחאה כחלק ממנה ועל כן יש חשיבות עליונה לעגן את חופש הביטוי והשמירה על השוויון כחוק-יסוד בספר החוקים.

הצעת חוק-יסוד: כבוד אדם וחירותו (תיקון – שוויון וחופש ביטוי ומחשבה)

הוספת סעיפים 5א ו-5ב:
1. בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו , אחרי סעיף 5 יבוא:
שמירה על השוויון:
5א. "אין פוגעים בשוויון בין בני אדם מחמת מין, דת, גזע, מוגבלות, נטייה מינית או לאום.
הגנה על חופש הביטוי והמחשבה:
5ב. אין נוטלים ואין מגבילים את חופש הביטוי, המחשבה, היצירה והמחאה של אדם."

דברי הסבר

התיקון בא לעגן בחוק היסוד ובחקיקה הישראלית בכלל את ערכי השוויון המגולמים במגילת העצמאות, ואת ערך חופש הביטוי והמחשבה.
לאחרונה נעשים מאמצים לצמצם את הדמוקרטיה בישראל ואת חופש הביטוי וזכות המחאה כחלק ממנה ועל כן יש חשיבות עליונה לעגן את חופש הביטוי והשמירה על השוויון כחוק-יסוד בספר החוקים.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בתמוז התשע"א – 25.7.11